ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanciful

F AE1 N S IH0 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanciful-, *fanciful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanciful(adj) เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน, ซึ่งนึกฝัน, ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary

English-Thai: Nontri Dictionary
fanciful(adj) ประหลาด, เพ้อฝัน, ไม่จริง, ชอบจินตนาการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อฝัน(adj) fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai Definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อฝัน[phoēfan] (adj) EN: fanciful ; imaginary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FANCIFUL F AE1 N S IH0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fanciful (j) fˈænsɪfəl (f a1 n s i f @ l)
fancifully (a) fˈænsɪfəliː (f a1 n s i f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空[かくう, kakuu] (adj-na, n, adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fanciful \Fan"ci*ful\, a.
   1. Full of fancy; guided by fancy, rather than by reason and
    experience; whimsical; as, a fanciful man forms visionary
    projects.
    [1913 Webster]
 
   2. Conceived in the fancy; not consistent with facts or
    reason; abounding in ideal qualities or figures; as, a
    fanciful scheme; a fanciful theory.
    [1913 Webster]
 
   3. Curiously shaped or constructed; as, she wore a fanciful
    headdress.
    [1913 Webster]
 
       Gather up all fancifullest shells.  --Keats.
 
   Syn: Imaginative; ideal; visionary; capricious; chimerical;
     whimsical; fantastical; wild.
 
   Usage: {Fanciful}, {Fantastical}, {Visionary}. We speak of
      that as fanciful which is irregular in taste and
      judgment; we speak of it as fantastical when it
      becomes grotesque and extravagant as well as
      irregular; we speak of it as visionary when it is
      wholly unfounded in the nature of things. Fanciful
      notions are the product of a heated fancy, without any
      tems are made up of oddly assorted fancies, aften of
      the most whimsical kind; visionary expectations are
      those which can never be realized in fact. --
      {Fan"ci*ful*ly}, adv. -{Fan"ci*ful*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanciful
   adj 1: indulging in or influenced by fancy; "a fanciful mind";
       "all the notional vagaries of childhood" [syn:
       {fanciful}, {notional}]
   2: not based on fact; unreal; "the falsehood about some fanciful
     secret treaties"- F.D.Roosevelt; "a small child's imaginary
     friends"; "to create a notional world for oneself" [syn:
     {fanciful}, {imaginary}, {notional}]
   3: having a curiously intricate quality; "a fanciful pattern
     with intertwined vines and flowers"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top