ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fancier

F AE1 N S IY0 ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fancier-, *fancier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fancier[N] คนคลั่งไคล้, See also: คนหลงใหลอย่างมาก, ผู้เลื่อมใส, Syn. admirer, enthusiast
fancier[N] ผู้ผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้,ผู้หลง,ผู้ติด,นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert

English-Thai: Nontri Dictionary
fancier(n) นักเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish I had a fancier crib for you to squat in, but I don't.ฉันหวังว่าจะมีรังที่หรูกว่านี้ให้เธออยู่ แต่ฉันไม่มี Hard-Hearted Hannah (2009)
From some fancy food truck parked next to dozens of other fancier food trucks.จากรถบรรทุกอาหารแฟนซีที่จอดอยู่ ข้างๆรถคันอื่นๆที่แฟนซีกว่าเป็นโหล All the Pretty Sources (2011)
Looks like you might need a fancier job, Mr. pilot.ดูเหมือนนายจะต้องหางานที่หรูกว่านี้แล้วนะ คุณนักบิน Hair of the Dog (2013)
It's just that I recently discovered that the ties between a fancier and his bird can be very intense.ผมเพิ่งค้นพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เลี้ยงนก กับนกของเขาอาจมีความลึกซึ้งมาก Flying Home (2014)
Mr. Pauwels, it's an honor for me to meet such a great pigeon fancier as yourself.คุณพอุเวลส์ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้พบ ผู้ทีรักนกพิราบเช่นเดียวกันกับผม Flying Home (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักดื่มสุรา[n. exp.] (nak deūm surā) EN: heavy drinker ; alcohol fancier   

CMU English Pronouncing Dictionary
FANCIER F AE1 N S IY0 ER0
FANCIERS F AE1 N S IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fancier (n) fˈænsɪəʳr (f a1 n s i@ r)
fanciers (n) fˈænsɪəʳz (f a1 n s i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenner {m} | Kenner {pl}fancier | fanciers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜(の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan [Add to Longdo]
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier) [Add to Longdo]
鳥飼病[とりかいびょう, torikaibyou] (n) bird fancier's lung; bird breeder's disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fancier \Fan"ci*er\, n.
   1. One who is governed by fancy. "Not reasoners, but
    fanciers." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One who fancies or has a special liking for, or interest
    in, a particular object or class or objects; hence, one
    who breeds and keeps for sale birds and animals; as, bird
    fancier, dog fancier, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fancier
   n 1: a person having a strong liking for something [syn:
      {fancier}, {enthusiast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top