ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall behind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall behind-, *fall behind*, fall behin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall behind(phrv) ไล่ตามไม่ทัน, See also: ตามหลังอยู่
fall behind(phrv) จ่ายเงินช้า, Syn. get behind
fall behind(phrv) อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. drop away, drop off, fall away, fall off
fall behind(phrv) ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง), See also: หล่นไปข้างหลัง
fall behind(phrv) จมหายไปด้านหลัง
fall behind(phrv) ทำให้ตกไปข้างหลัง, Syn. be behind, drag behind

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't let you fall behind in your studies.เอโนกิ ซึยาโกะ อายุไม่ทราบ 500 เยน Shimokita Glory Days (2006)
Guan, I fear that you will be too slow and fall behind enemy linesแม่ทัพกวน, ข้ากลัวท่านเดินไม่สะดวก แล้วหกล้มอยู่ในแดนข้าศึกนะสิ Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fall behindDon't fall behind other companies!
fall behindI fall behind him in this respect.
fall behindI make it a rule to read the newspaper every day lest I should fall behind the times.
fall behindRead the newspaper every day, or you will fall behind the times.
fall behindWalk faster so as not to fall behind.
fall behindWe read newspapers so that we may not fall behind the times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยหลัง(v) lag behind, See also: fall behind, recede, Example: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง, Thai Definition: ไม่เจริญก้าวหน้า
ล้าหลัง(v) fall behind, See also: become underdeveloped, Syn. ด้อยพัฒนา, Ant. ก้าวหน้า, เจริญ, Example: คนแก่มักไม่ค่อยยอมขยับยอมเปลี่ยนจนล้าหลังคนหนุ่ม
ล้าหลัง(v) fall behind, See also: become underdeveloped, Syn. ด้อยพัฒนา, Ant. ก้าวหน้า, เจริญ, Example: คนแก่มักไม่ค่อยยอมขยับยอมเปลี่ยนจนล้าหลังคนหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าหลัง[lālang] (v) EN: fall behind ; become underdeveloped
ตกอันดับ[tøk andap] (v, exp) EN: fall behind ; be downgrade
ตกรุ่น[tokrun] (v) EN: fall behind one's class (in school)

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
劣る[おとる, otoru] (v5r, vi) to be inferior to; to be less good at; to fall behind; (P) #13,198 [Add to Longdo]
後手に回る;後手にまわる[ごてにまわる, gotenimawaru] (exp, v5r) to be forestalled; to fall behind [Add to Longdo]
世に遅れる[よにおくれる, yoniokureru] (exp, v1) to fall behind the times [Add to Longdo]
遅れる(P);後れる[おくれる, okureru] (v1, vi) (See 遅刻) to be late; to be delayed; to fall behind schedule; to be overdue; (P) [Add to Longdo]
遅れを取る;後れを取る;遅れをとる;後れをとる[おくれをとる, okurewotoru] (exp, v5r) to fall behind; to be beaten; to be defeated [Add to Longdo]
落ち零れる[おちこぼれる, ochikoboreru] (v1) (sens) to leave something behind; to fall behind; to fall short; to drop out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall behind
   v 1: retreat [syn: {fall back}, {lose}, {drop off}, {fall
      behind}, {recede}] [ant: {advance}, {gain}, {gain ground},
      {get ahead}, {make headway}, {pull ahead}, {win}]
   2: hang (back) or fall (behind) in movement, progress,
     development, etc. [syn: {lag}, {dawdle}, {fall back}, {fall
     behind}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top