Search result for

ent

(192 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ent-, *ent*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Entailment {f} (n ) One thing follows from another

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)

English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entania[เอนทาเนีย] (name ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
entania (uniq ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
entania (n ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
enter a pleaยื่นคำให้การ
enterpriseวิสาหกิจ
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย
entity[เอ๊นถิถิ] (n ) สัจภัณฑ์ (ของที่ดำรงอยู่จริง)
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter    [VI] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter    [VT] เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter    [VT] เข้าร่วม, See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก, Syn. enroll, join, take part in
enter    [VT] นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, Syn. submit
enter    [VT] ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, See also: บันทึกลงไปในหนังสือ, Syn. inscribe, record, write down
entry    [N] การกรอกข้อมูล, See also: การบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
entry    [N] การเข้า, Syn. entrance
entry    [N] คนที่เข้าแข่งขัน, See also: สัตว์ที่เข้าแข่งขัน, สิ่งที่เข้าแข่งขัน
entry    [N] สิทธิในการเข้า, Syn. admission, admittance
entail    [VT] ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, Syn. conduce

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entelechyสัมฤทธิภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
entente (Fr.)ความตกลง (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter an appearance; entering appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enteral feeding; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteral nutrition; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entamoebaเอ็นตะมีบา,เอนตะมีบา,เชื้อ,เอ็นตามีบา [การแพทย์]
Entamoeba Histolyticaเอนตะมีบาฮิสโตไลติกา,เชื้อ,เอ็นตะมีบาฮิสโตลัยติกา,เชื้อบิดอมีบา,บิดอะมีบา,เอนตามีบาฮีสโตไลติกา,เอนตามีมาฮีสโตไลติกา,เชื้อบิดอะมีบา [การแพทย์]
Entamoebiasisเอ็นตะมีบิเอซิส [การแพทย์]
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์]
Enteral feedingการให้อาหารทางสาย [TU Subject Heading]
Enteral Nutritionการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enterglucagonกลูคากอนลำไส้ [การแพทย์]
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Enteric Feverโรคไข้รากสาดน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entThe goods were entered to her.
entYou must not enter the room.
entThe minute I entered the room, they stopped talking.
entNo sooner had I entered the room than I noticed the smell not only of tobacco but of gas.
entThe air in that room was thick with the enthusiasm of the participants.
entExamine the question in its entirety.
entNow let me entertain you with music.
entIt's entirely up to you.
entIn Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.
entSomeone entered the room.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entabbr. eye,nose,throat
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
entasisn. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
enter-Pref. ลำไส้
enteric(เอน'เทอริค) adj. เกี่ยวกับลำไส้
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
enter(vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
enthrall(vt) ทำให้เป็นทาส,ขังไว้,ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบธุรกิจ    [N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
สนุกปาก    [ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ    [N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
ขึ้นสมอง    [V] enter one's brain, Example: คนบางคนพิการไปเพราะตัวจี๊ดขึ้นสมอง ทำให้สมองพิการ, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปอยู่ในสมอง
สิ่งจูงใจ    [N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ    [N] temptation, See also: enticement, lure
มหรสพ    [N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สืบราชสมบัติ    [V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล
สืบราชสันตติวงศ์    [V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล
ป้อนข้อมูล    [V] key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
ENT    EH1 N T
ENTZ    EH1 N T S
ENTE    EH1 N T EY0
ENTRE    AA1 N T R AH0
ENTRY    EH1 N T R IY0
ENTIN    EH1 N T IH2 N
ENTEX    EH1 N T EH2 K S
ENTER    EH1 N ER0
ENTER    EH1 N T ER0
ENTRE    AA1 N T R EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enter    (v) (e1 n t @ r)
entry    (n) (e1 n t r ii)
entree    (n) (o1 n t r ei)
entail    (v) (i1 n t ei1 l)
enters    (v) (e1 n t @ z)
entice    (v) (i1 n t ai1 s)
entire    (j) (i1 n t ai1 @ r)
entity    (n) (e1 n t i t ii)
entomb    (v) (i1 n t uu1 m)
entrap    (v) (i1 n t r a1 p)

German-Thai: Longdo Dictionary
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
Entführung(n) |die, pl. Entführungen| การลักพาตัว
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
entscheidend(adj) อย่างมาก, See also: sehr stark, massiv
entscheidend(adj) เป็นตัวตัดสิน เช่น Das Tor ist entscheidend. การยิงฟุตบอลประตูนี้เป็นตัวตัดสินเกมส์นี้
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก
entfernung (n ) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล 2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
entgegenkommend {adj}ให้ความร่วมมือ
entnehmen (vi) นำมาจาก เอามาจาก
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井口[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ, ] entrance to mine [Add to Longdo]
交托[jiāo tuō, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄛ, ] entrust [Add to Longdo]
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception [Add to Longdo]
入伍[rù wǔ, ㄖㄨˋ ˇ, ] enter the army; enlist [Add to Longdo]
入口[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] entrance [Add to Longdo]
入境[rù jìng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] enter a country [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, / ] entering tone (the fourth tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
代償[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] entschaedigen, ersetzen, buessen, suehnen [Add to Longdo]
先進国[せんしんこく, senshinkoku] entwickeltes_Land, fuehrendes_Land [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる, manukareru] entkommen, vermeiden, befreit_werden [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
円筒[えんとう, entou] Zylinder [Add to Longdo]
円筒形[えんとうけい, entoukei] Zylinderform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ent- \Ent-\
   A prefix signifying within. See {Ento-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ent \-ent\ [F. -ent, L. -ens, -entis.]
   An adjective suffix signifying action or being; as,
   corrodent, excellent, emergent, continent, quiescent. See
   {-ant}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top