ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eiffel tower

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eiffel tower-, *eiffel tower*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eiffel tower(ไอ'เฟีล) n. หอสูงที่ทำด้วยเหล็กในกรุงปารีส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Eiffel Tower won't be built for years to come.หอไอเฟลจะไม่ถูกสร้างขึ้น สำหรับปีที่ผ่านมา The World Set Free (2014)
I was so afraid of walking at the foot of the Eiffel Tower that it paralysed me.ฉันกลัวการเดินที่ฐานหอไอเฟลมาก จนก้าวขาไม่ออก The Best Offer (2013)
There's a lynette voodoo doll Being dropped off the eiffel tower as we speak.ตุ๊กตาวูดูลินเน็ต ถูกโยนจากหอไอเฟล What's to Discuss, Old Friend (2012)
♪ ... To the top of the eiffel towerไปจนถึงสุดยอดหอไอเฟล Know Your Frenemies (2011)
I don't like to accuse people of things, but you have my trophy my Eiffel Tower and my brother in your garage and if you don't let him out, that's kidnapping, and I'll call the police.ฉันไม่ชอบกล่าวหาใคร แต่เธอมีถ้วยฉัน หอไอเฟิลฉัน และน้องชายฉัน ในโรงรถของเธอ ถ้าไม่ปล่อยเขา ถือว่าลักพาตัว ฉันจะแจ้งตำรวจ The Legacy (2011)
If you give me back my trophy I'm willing to give you this replica of the Eiffel Tower my great-aunt brought back from Paris.ถ้าเธอคืนรางวัลของฉัน ฉันยินดีให้หอไอเฟิลย่อส่วน ที่ยายฉันเอามาจากปารีส The Legacy (2011)
I would, however, like to go and see the Eiffel Tower at some point if that's at all possible.ไม่ว่าฉันอยากจะไปแค่ไหน และชมหอไอเฟล ที่สำคัญบางอย่าง ถ้าทั้งหมดเป็นไปได้ Chuck Versus the American Hero (2010)
I would love it if I could show off the eiffel tower to you.ฉันจะดีใจมาก ถ้าได้พาคุณเที่ยวหอไอเฟล Chuck Versus First Class (2010)
It's not exactly fireworks over the eiffel tower or a g5.มันไม่ใช่การจุดพลุบนหอไอเฟลหรือG5 The Wrath of Con (2009)
I'll tear down the Eiffel Tower if I have to.ฉันจะถล่มหอไอเฟล ถ้าฉันจำเป็นต้องทำ Taken (2008)
If you really shake this thing hard enough, you can hear the Eiffel Tower move, I swear to God.- เฮ้ใครอยากเขย่าลูกแก้วมั่ง - เฮ้พอได้แล้ว Jumper (2008)
Climb the Eiffel Tower with a high-powered rifle.ปืนหอไอเฟิลกับปืนไรเฟิลแรงสูง Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eiffel towerThat tower you see over there is the Eiffel Tower.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอไอเฟล[n. prop.] (hø Aifēl) EN: Eiffel Tower   FR: tour Eiffel [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃菲尔铁塔[Āi fēi ěr Tiě tǎ, ㄞ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄧㄝˇ ㄊㄚˇ, / ] Eiffel Tower, #74,574 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッフェル塔[エッフェルとう, efferu tou] (n) Eiffel Tower; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eiffel Tower
   n 1: a wrought iron tower 300 meters high that was constructed
      in Paris in 1889; for many years it was the tallest man-
      made structure

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top