Search result for

ผู้อาศัย

(44 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้อาศัย-, *ผู้อาศัย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้โดยสารผู้อาศัยไปด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lodgerผู้อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coattailsผู้อาศัยบารมีนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-lt's your Aunt Ginny's house. -And she gave it to me.คุณได้รับอนุญาตให้เป็นผู้อาศัย Down (2009)
Residents of the Reservation are outraged over what they're calling a gross violation of their territorial sovereignity.ผู้อาศัยในเขตสงวน บาดเจ็บ เขาเรียกมันว่าอะไร ความฝ่าฝืนทั้งหมด ของ อธิปไตยในดินแดน Surrogates (2009)
With the fact a killer is at large in rosewood.ฆาตรกรนั้นน่าจะเป็นผู้อาศัยในโรสวู้ด Pilot (2010)
Dear God who definitely exists, we, your people, who have been on this planet for 6,000 years and not a second more, wish to thank you for this bounty, and for keeping Congress predominantly white through Christ our Lord, amen.วันทาพระเจ้าผู้สถิตอยู่อย่างแน่แท้ เรา บุตรของท่าน ผู้อาศัยอยู่บนโลกนี้ มาแล้วหกพันปี และไม่มากกว่านี้แม้แต่วินาทีเดียว ขอวิงวอนเพื่อขอบพระคุณพระองค์ ในความเอื้ออารีของท่าน Excellence in Broadcasting (2010)
And the reason Frank works so hard for our special residents.และเหตุผลที่แฟรงค์พยายามอย่างหนัก ก็เพื่อ ผู้อาศัยพิเศษเช่นพวกเรา Digging the Dirt (2010)
Okay, you live in an apartment. Take it down a notch.โอเค ผู้อาศัยในอพาท์เม้นท์ เปลี่ยนระดับเป็นผู้มีฐานะ Sorry Grateful (2010)
Everything's recorded 24-7, and no one has entered or left the compound since last night except residents.ทุกอย่างถูกบันทึกตลอดเวลา และไม่มีใครเข้า หรือออกจากชุมชนตั้งแต่ เมื่อคืนนี้นอกจากผู้อาศัย What Happens at Home... (2010)
Garcia, did any of the current residents of the cluster serve prison time with him, or did they share a parole officer?การ์เซีย... มีผู้อาศัยคนไหนในคลัสเตอร์ ที่ถูกขับในช่วงเวลาเดียวกับเขาหรือ ที่มีจนท.ควบคุมความประพฤติคนเดียวกัน Into the Woods (2010)
The residents of Wisteria Lane are nothing if not loyal.ผู้อาศัยในวิสทีเรียเลน จะไม่มีความหมายเลย ถ้าไม่ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน The Lies Ill-Concealed (2011)
Yes, the residents of Wisteria Lane are nothing if not loyal, but there are times when that loyalty is put to the test...ใช่แล้ว ผู้อาศัยในวิสทีเลียเลน จะไม่มีความหมายถ้าไม่ซื่อสัตย์ แต่มันก็มีช่วงเวลาที่ความซื่อสัตย์นั้น The Lies Ill-Concealed (2011)
And none of the residents are gonna want to tell us what's ritual and what isn't.และไม่มีผู้อาศัยคนไหน ที่อยากจะบอกเรา ว่าอะไรที่เป็นพิธีกรรม และอะไรที่ไม่ใช่ Corazon (2011)
No I'm not, but we're guests here. This isn't our land.ไม่ แต่เราเป็นแค่ผู้อาศัยนะ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรา Pretty Much Dead Already (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อาศัย [n.] (phū-āsai) EN: inhabitant ; tenant ; occupant   
ผู้อาศัย [n.] (phū-āsai) EN: member of the family ; dependent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denizen[VT] ผู้อาศัย, See also: ผู้พักพิง
denizen[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พักพิง, ผู้อยู่
dweller[N] ผู้อยู่อาศัย, See also: ผู้อาศัย, Syn. inhabitant, indweller
habitant[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก
inhabitant[N] ผู้อาศัย, See also: คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, Syn. occupant, resident, dweller
landsman[N] ผู้อาศัยหรือทำงานอยู่บนบก
metropolitan[N] ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่, See also: คนเมืองหลวง, Syn. provincial
owner-occupier[N] ผู้อาศัยที่เป็นเจ้าของบ้าน
roomer[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พัก, Syn. lodger, dweller
sylvan[N] ผู้อาศัยอยู่ในป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continental(คอนทิเนน'เทิล) adj. เกี่ยวกับทวีป n. ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
denizenn. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก,ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง,สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant ###A. outsider
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,
inhabitancy(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,
metropolitan(มิทระพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองเอก (เมืองขนาดใหญ่,นครหลวง,เมืองศูนย์กลางการค้าหรืออื่น ๆ) . n. ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา

English-Thai: Nontri Dictionary
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย
liver(vt) ตับ,ผู้อาศัย
roomer(n) ผู้อาศัย,คนเช่าห้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abider (n ) ผู้อาศัย
See also: S. dweller, inhabitant, resident,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top