ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duplex

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplex-, *duplex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplex(n) บ้านที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสำหรับสองครอบครัว, Syn. apartment, double, twofold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน, คู่, สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น, บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
half-duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหมายถึง การถ่ายข้อมูลไปได้ครั้งละทิศทางเดียวโดยผ่านทางโมเด็ม อย่างที่เห็น ในคำสั่ง ECHO OFF ในโปรแกรมประเภทการสื่อสาร ดู duplex, echo และ full duplex ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
duplex(adj ทวีคูณ, สองเท่า, คู่, ซึ่งมี 2) ส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duplexสื่อสารสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplexสื่อสารสองทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplex computer systemระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplex placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duplex printingการพิมพ์สองด้าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplex transmissionการสื่อสัญญาณสองทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know, I know. I'm a duplex.ฉันรู้ๆ ฉันก็คิดถึงเธอ The One with George Stephanopoulos (1994)
When I was your age, I lived in a duplex!ตอนชั้นเท่าแก ชั้นอยู่ในห้องเช่า American Beauty (1999)
We bought ourselves a duplex.พวกเราซื้อบ้านแบบดูเพล็ก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Oh, no, I know who she is. I found her duplex on Madison.โอ้ ไม่ ชั้นรู้ว่าเธอคือใคร ชั้นเจอบ้านเธอที่เมืองเมดิสัน Did You Hear About the Morgans? (2009)
"Three bedroom duplex in Allston, facing east. ""3 ห้องนอน แยกเป็น 2 ส่วน อยู่ที่ออลส์ตัน หันหน้าทิศตะวันออก Fracture (2009)
Remember? We lived over on Colfax Street, in the duplex. Remember?จำได้มั้ย เราอยู่กันที่ถนนคอลเฟ็ค จำได้มั้ย Buried (2010)
I would do a solo show at the Duplex about my obsession with Broadway divas.ฉันคงจะไปร้องโซโล่ที่ The Duplex เกี่ยวกับความหมกมุ่น เรื่องตัวแม่แห่งวงการบรอดเวย์ดีกว่า A Katy or a Gaga (2013)
I hear everything in this duplex.ฉันได้ยินทุกอย่างที่ทำในตึกนี้ Deadpool (2016)
What is that, subroutine for duplex compression?อธิบายยาก โปรแกรมย่อยสำหรับบีบข้อมูลสองทางเหรอ Office Christmas Party (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
duplex

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplex

WordNet (3.0)
duplex(v) change into a duplex
duplex(adj) (used technically of a device or process) having two parts
duplex(adj) allowing communication in opposite directions simultaneously

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Duplex

‖a. [ L., fr. duo two + plicare to fold. See Two, and Complex. ] 1. Double; twofold. [ 1913 Webster ]

2. (Computers) organized so that data may be transmitted in two opposite directions over the same channel; -- of communications channels, such as data transfer lines between computers. [ PJC ]


Duplex escapement, a peculiar kind of watch escapement, in which the scape-wheel has two sets of teeth. See Escapement. --
Duplex lathe, one for turning off, screwing, and surfacing, by means of two cutting tools, on opposite sides of the piece operated upon. --
Duplex pumping engine, a steam pump in which two steam cylinders are placed side by side, one operating the valves of the other. --
Duplex querela [ L., double complaint ] (Eccl. Law), a complaint in the nature of an appeal from the ordinary to his immediate superior, as from a bishop to an archbishop. Mozley & W. --
Duplex telegraphy, a system of telegraphy for sending two messages over the same wire simultaneously. --
Duplex watch, one with a duplex escapement. --
half duplex (Computers) (a) arranged so that the information may be transmitted in both directions, but only in one direction at a time; -- of communications channels between computers; contrasted with full duplex(a). (b) arranged so that the information transmitted to the remote computer also appears on the local terminal; -- of communications channels between computers; contrasted with full duplex(b). --
full duplex, (Computers) (a) arranged so that the information may be transmitted in both directions simultaneously; -- of communications channels between computers; contrasted with half duplex(a). (b) arranged so that the information transmitted to the remote computer does not appear on the local terminal; -- of communications channels between computers; contrasted with half duplex(b).
[ 1913 Webster ]

Duplex

v. t. [ See Duplex, a. ] (Teleg.) To arrange, as a telegraph line, so that two messages may be transmitted simultaneously; to equip with a duplex telegraphic outfit. [ Webster 1913 Suppl. ]

duplex

n. [ See Duplex, a. ] 1. something which is duplex; -- used mostly in reference to a living unit, such as an apartment, in a building having two similar living units. [ PJC ]

2. (Biology, Genetics) a double-stranded region in a nucleic acid molecule. See deoxyribonucleic acid. [ PJC ]

duplexer

n. (Radio) a device which switches electronic circuitry so that a radio antenna can function as either a transmitting or receiving antenna. [ PJC ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelmanometer { n }duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Doppelrechner { m } (zur Sicherung) [ comp. ]duplex computer [Add to Longdo]
duplex; doppelt { adj }duplex [Add to Longdo]
duplex; wechselseitig { adj }either-way [Add to Longdo]
gleichzeitig in beide Richtungenduplex mode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスク二重化[ディスクにじゅうか, deisuku nijuuka] (n) { comp } disk duplexing [Add to Longdo]
デュプレックス[deyupurekkusu] (n, adj-no) { comp } duplex [Add to Longdo]
フルデュプレックス[furudeyupurekkusu] (n) { comp } full-duplex [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] (n) { comp } TDD; time division duplex [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] (n) { comp } FDD; frequency division duplex [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] (n) full duplex; FDX [Add to Longdo]
全二重通信[ぜんにじゅうつうしん, zennijuutsuushin] (n) { comp } full duplex transmission; full duplex communication [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] (n) { comp } duplex transmission [Add to Longdo]
二軒建て[にけんだて, nikendate] (exp) duplex (house) [Add to Longdo]
二重[にじゅう(P);ふたえ(P), nijuu (P); futae (P)] (n, adj-no) (1) double; two-fold; two layers; duplex; (pref) (2) diplo-; dipl; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no) [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX [Add to Longdo]
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission [Add to Longdo]
二重[ふたえ, futae] duplex (a-no) [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex [Add to Longdo]
二重通信[にじゅうつうしん, nijuutsuushin] duplex [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top