Search result for

duplex

(44 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplex-, *duplex*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplex    [N] บ้านที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสำหรับสองครอบครัว, Syn. apartment, double, twofold

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duplexสื่อสารสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplexสื่อสารสองทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplex computer systemระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplex placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duplex printingการพิมพ์สองด้าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplex transmissionการสื่อสัญญาณสองทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
half-duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหมายถึง การถ่ายข้อมูลไปได้ครั้งละทิศทางเดียวโดยผ่านทางโมเด็ม อย่างที่เห็น ในคำสั่ง ECHO OFF ในโปรแกรมประเภทการสื่อสาร ดู duplex, echo และ full duplex ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน

CMU English Pronouncing Dictionary
DUPLEX    D UW1 P L EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplex    (j) (d y uu1 p l e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
gleichzeitig in beide Richtungenduplex mode [Add to Longdo]
Doppelrechner {m} (zur Sicherung) [comp.]duplex computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスク二重化[ディスクにじゅうか, deisuku nijuuka] (n) {comp} disk duplexing [Add to Longdo]
デュプレックス[, deyupurekkusu] (n,adj-no) {comp} duplex [Add to Longdo]
フルデュプレックス[, furudeyupurekkusu] (n) {comp} full-duplex [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] (n) {comp} TDD; time division duplex [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] (n) {comp} FDD; frequency division duplex [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] (n) full duplex; FDX [Add to Longdo]
全二重通信[ぜんにじゅうつうしん, zennijuutsuushin] (n) {comp} full duplex transmission; full duplex communication [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] (n) {comp} duplex transmission [Add to Longdo]
二軒建て[にけんだて, nikendate] (exp) duplex (house) [Add to Longdo]
二重[にじゅう(P);ふたえ(P), nijuu (P); futae (P)] (n,adj-no) (1) double; two-fold; two layers; duplex; (pref) (2) diplo-; dipl; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no) [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX [Add to Longdo]
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission [Add to Longdo]
二重[ふたえ, futae] duplex (a-no) [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex [Add to Longdo]
二重通信[にじゅうつうしん, nijuutsuushin] duplex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duplex \Du"plex\, a. [L., fr. duo two + plicare to fold. See
   {Two}, and {Complex}.]
   1. Double; twofold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) organized so that data may be transmitted in
    two opposite directions over the same channel; -- of
    communications channels, such as data transfer lines
    between computers.
    [PJC]
 
   {Duplex escapement}, a peculiar kind of watch escapement, in
    which the scape-wheel has two sets of teeth. See
    {Escapement}.
 
   {Duplex lathe}, one for turning off, screwing, and surfacing,
    by means of two cutting tools, on opposite sides of the
    piece operated upon.
 
   {Duplex pumping engine}, a steam pump in which two steam
    cylinders are placed side by side, one operating the
    valves of the other.
 
   {Duplex querela} [L., double complaint] (Eccl. Law), a
    complaint in the nature of an appeal from the ordinary to
    his immediate superior, as from a bishop to an archbishop.
    --Mozley & W.
 
   {Duplex telegraphy}, a system of telegraphy for sending two
    messages over the same wire simultaneously.
 
   {Duplex watch}, one with a duplex escapement.
 
   {half duplex} (Computers)
    (a) arranged so that the information may be transmitted in
      both directions, but only in one direction at a time;
      -- of communications channels between computers;
      contrasted with {full duplex(a)}.
    (b) arranged so that the information transmitted to the
      remote computer also appears on the local terminal; --
      of communications channels between computers;
      contrasted with {full duplex(b)}.
 
   {full duplex}, (Computers)
    (a) arranged so that the information may be transmitted in
      both directions simultaneously; -- of communications
      channels between computers; contrasted with {half
      duplex(a)}.
    (b) arranged so that the information transmitted to the
      remote computer does not appear on the local terminal;
      -- of communications channels between computers;
      contrasted with {half duplex(b)}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duplex \Du"plex\, v. t. [See {Duplex}, a.] (Teleg.)
   To arrange, as a telegraph line, so that two messages may be
   transmitted simultaneously; to equip with a duplex
   telegraphic outfit.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 duplex \du"plex\, n. [See {Duplex}, a.]
   1. something which is duplex; -- used mostly in reference to
    a living unit, such as an apartment, in a building having
    two similar living units.
    [PJC]
 
   2. (Biology, Genetics) a double-stranded region in a nucleic
    acid molecule. See {deoxyribonucleic acid}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duplex
   adj 1: (used technically of a device or process) having two
       parts; "a duplex transaction"
   2: allowing communication in opposite directions simultaneously;
     "duplex system"; "duplex telephony"
   n 1: a house with two units sharing a common wall [syn: {duplex
      house}, {duplex}, {semidetached house}]
   2: an apartment having rooms on two floors that are connected by
     a staircase [syn: {duplex apartment}, {duplex}]
   v 1: change into a duplex

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 duplex [dyplɛks]
   double; dual
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 duplex [duplɛks]
   duplex; either-way
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top