หรือคุณหมายถึง drowsineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drowsiness

D R AW1 Z IY0 N AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drowsiness-, *drowsiness*, drowsines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drowsiness[N] อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ, Syn. somnolence, nodding

English-Thai: Nontri Dictionary
drowsiness(n) ความง่วงนอน,ความซบเซา,ความเซื่องซึม,การสัปหงก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowsinessเซื่องซึม,ง่วงและซึมเซา,ง่วงซึม,ง่วงนอน,ซึม [การแพทย์]
Drowsiness, Daytimeการง่วงนอนตอนกลางวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Quite the list of side effects, including drowsiness, confusion, slurred speech, death.แจ๋ว มีผลข้างเคียงยาวเหยียด รวมเวียนหัว มึนงง พูดไม่รู้เรื่อง และตาย Undead Again (2012)
An amount this large would induce extreme drowsiness.ในจำนวนมากขนาดนี้ จะทำให้มีอาการง่วงอย่างมาก The Good Earth (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิทรา[N] sleep, See also: drowsiness, slumber, doze, Syn. การหลับ, การนอนหลับ, Example: นิทราเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Notes: (สันสกฤต)
ความง่วง[N] sleepiness, See also: drowsiness, Example: เขาหลับไปด้วยความง่วงโดยไม่รู้ตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
DROWSINESS    D R AW1 Z IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drowsiness    (n) drˈauzɪnəs (d r au1 z i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
睡魔[すいま, suima] (n) sleepiness; drowsiness [Add to Longdo]
眠け覚し[ねむけざまし, nemukezamashi] (n) cure for drowsiness [Add to Longdo]
眠気(P);眠け[ねむけ, nemuke] (n) sleepiness; drowsiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 drowsiness \drow"si*ness\, n.
   State of being drowsy. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drowsiness
   n 1: a very sleepy state; "sleepiness causes many driving
      accidents" [syn: {sleepiness}, {drowsiness}, {somnolence}]
      [ant: {sleeplessness}, {wakefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top