ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissert

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissert-, *dissert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissertation[N] ปริญญานิพนธ์, See also: วิทยานิพนธ์, Syn. thesis, report, essay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
dissertate(ดิส'เซอเทท) vi. ดูdissert
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis

English-Thai: Nontri Dictionary
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [TU Subject Heading]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุษฎีนิพนธ์[N] dissertation, Syn. วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise   
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain   FR: décrire ; dépeindre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSERTATION D IH2 S ER0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissertation (n) dˌɪsətˈɛɪʃən (d i2 s @ t ei1 sh @ n)
dissertations (n) dˌɪsətˈɛɪʃənz (d i2 s @ t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dissertation {f}; Doktorarbeit {f} | Dissertationen {pl}thesis; dissertation | theses; dissertations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] (n) thesis; dissertation [Add to Longdo]
博士論文[はかせろんぶん;はくしろんぶん, hakaseronbun ; hakushironbun] (n) Doctoral dissertation [Add to Longdo]
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth [Add to Longdo]
論説[ろんせつ, ronsetsu] (n) editorial; dissertation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissert \Dis*sert"\, v. i. [L. dissertus, p. p. of disserere;
   dis- + serere to join, connect: cf. F. disserter. See
   {Series}.]
   To discourse or dispute; to discuss. [R.]
   [1913 Webster]
 
      We have disserted upon it a little longer than was
      necessary.                --Jeffrey.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top