ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devolve

D IH0 V AA1 L V   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devolve-, *devolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devolve[VT] ถ่ายโอนอำนาจไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า, See also: ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังคนที่มีความรับผิดชอบน้อยกว่า, Syn. commit, entrust, offer a post
devolve on[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
devolve upon[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)

English-Thai: Nontri Dictionary
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devolve on the heirsตกทอดแก่ทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolve on the stateตกทอดแก่รัฐ, ตกทอดแก่แผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes they devolve as they know we're getting closer to them and their time's running out.บางครั้งพวกเขาก็ถ่ายโอน เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเรา กำลังเข้าใกล้เขาแล้ว และเวลาของพวกเขากำลังหมดลง The Longest Night (2010)
- If they fail, they devolve that's why you could smell the clay from the Kitsune's cave.- ถ้าไม่ผ่าน ก็ตกต่ำลงไป เธอถึงได้กลิ่นดินที่ถ้ำคิทซูนไง The Kenzi Scale (2013)
Most Fae have years to train for their Rites of Passage, you have days before you devolve into somethingเฟส่วนมากใช้เวลาฝึกเป็นปีๆ เธอมีแค่ไม่กี่วันก่อนจะกลายเป็น There's Bo Place Like Home (2013)
But you'll devolve into an UnderFae... [ music ] Then let's hope it's a nice cage.แต่เธอจะกลายเป็นเฟชั้นต่ำ งั้นก็ขอให้กรงดีแล้วกัน There's Bo Place Like Home (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกเป็นของ[v. exp.] (tokpen khøng) EN: devolve on ; become the property of ; come to belong to   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOLVE D IH0 V AA1 L V
DEVOLVED D IH0 V AA1 L V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devolve (v) dˈɪvˈɒlv (d i1 v o1 l v)
devolved (v) dˈɪvˈɒlvd (d i1 v o1 l v d)
devolves (v) dˈɪvˈɒlvz (d i1 v o1 l v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自治政府[じちせいふ, jichiseifu] (n) self-government; autonomous government; devolved government (e.g. in the UK) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devolve \De*volve"\, v. i.
   To pass by transmission or succession; to be handed over or
   down; -- generally with on or upon, sometimes with to or
   into; as, after the general fell, the command devolved upon
   (or on) the next officer in rank.
   [1913 Webster]
 
      His estate . . . devolved to Lord Somerville.
                          --Johnson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devolve \De*volve"\, v. t. [imp. & p. p. {Devolved}; p. pr. &
   vb. n. {Devolving}.] [L. devolvere, devolutum, to roll down;
   de + volvere to roll down; de + volvere to roll. See
   {Voluble}.]
   1. To roll onward or downward; to pass on.
    [1913 Webster]
 
       Every headlong stream
       Devolves its winding waters to the main. --Akenside.
    [1913 Webster]
 
       Devolved his rounded periods.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To transfer from one person to another; to deliver over;
    to hand down; -- generally with upon, sometimes with to or
    into.
    [1913 Webster]
 
       They devolved a considerable share of their power
       upon their favorite.         --Burke.
    [1913 Webster]
 
       They devolved their whole authority into the hands
       of the council of sixty.       --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devolve
   v 1: pass on or delegate to another; "The representative
      devolved his duties to his aides while he was in the
      hospital"
   2: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
     returned to the family"; "The estate devolved to an heir that
     everybody had assumed to be dead" [syn: {fall}, {return},
     {pass}, {devolve}]
   3: grow worse; "Her condition deteriorated"; "Conditions in the
     slums degenerated"; "The discussion devolved into a shouting
     match" [syn: {devolve}, {deteriorate}, {drop}, {degenerate}]
     [ant: {convalesce}, {recover}, {recuperate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top