ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derisively

D ER0 IH1 S IH0 V L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derisively-, *derisively*, derisive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derisively[ADV] อย่างเยาะเย้ย, Syn. ridiculously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've ever seen in the classroom. [laughing derisively] [claps hands] oh, my god. Look at him over there.ที่ฉันเคยเห็นในห้องเรียนนี้เลย ดูนั่นสิ Communication Studies (2010)
I don't see why you get to snort derisively and point that out.ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้อง เน้นน้ำเสียงดูถูกเรื่องนี้ด้วย The Shiny Trinket Maneuver (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

CMU English Pronouncing Dictionary
DERISIVELY    D ER0 IH1 S IH0 V L IY0
DERISIVELY    D ER0 AY1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derisively    (a) dˈɪrˈaɪsɪvliː (d i1 r ai1 s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derisive \De*ri"sive\, a.
   Expressing, serving for, or characterized by, derision.
   "Derisive taunts." --Pope. -- {De*ri"sive*ly}, adv. --
   {De*ri"sive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derisively
   adv 1: in a disrespectful and mocking manner; "`Sorry,' she
       repeated derisively" [syn: {derisively}, {scoffingly},
       {derisorily}, {mockingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top