Search result for

denen

(72 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denen-, *denen*
Possible hiragana form: でねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา denen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *denen*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said,Mit denen hier. Love at First Sight (1988)
- Put those under guard.- Eine Wache zu denen stellen! Tikhiy Don (1957)
What fighting can you do with such soldiers!Mit denen ist nichts zu schaffen! Tikhiy Don (1957)
We'll do away with those, too.Wir werden auch so mit denen fertig. Tikhiy Don (1957)
Why not take from those who went over to the Reds?Was kann man schon bei denen holen, die zu den Roten gegangen sind? Tikhiy Don (1957)
Can't drive oxen when it's slippery.Kann man auf denen etwa reiten? Nein. Tikhiy Don (1957)
All the Cossacks fight on the fronts for our common cause.Alle Kosaken kämpfen an verschiedenen Fronten für unsere gemeinsame Sache. Tikhiy Don (1957)
I want my meal on my golden plates.Ich will mein Essen auf meinen goldenen Tellern aufgetragen haben. The Singing Ringing Tree (1957)
I want my silk sheets.Ich will mein Himmelbett mit den seidenen Federkissen haben. The Singing Ringing Tree (1957)
Your golden plates.Deine goldenen Teller. The Singing Ringing Tree (1957)
- Put those under guard.- Eine Wache zu denen stellen! Tikhiy Don II (1958)
What fighting can you do with such soldiers!Mit denen ist nichts zu schaffen! Tikhiy Don II (1958)
We'll do away with those, too.Wir werden auch so mit denen fertig. Tikhiy Don II (1958)
Why not take from those who went over to the Reds?Was kann man schon bei denen holen, die zu den Roten gegangen sind? Tikhiy Don II (1958)
Can't drive oxen when it's slippery.Kann man auf denen etwa reiten? Nein. Tikhiy Don II (1958)
It's a good thing I came back. But I'll teach them- to go to the fiesta as soon as I turn my back!Denen zeig ich's. Hinter meinem Rücken zur Fiesta... The Night Heaven Fell (1958)
There are many things you didn't know, my child.Es gibt viele Dinge, von denen Sie nichts wissen, mein Kind. Fiend Without a Face (1958)
Unfortunately, people always come to resemble those they live with.Man wird den Leuten ähnlich, mit denen man lebt. Inspector Maigret (1958)
Day before yesterday by calling some friends I had supposedly spent the evening with.Vorgestern. Als er die Freunde anrief, bei denen er mich glaubte. Inspector Maigret (1958)
Just off the magnificent square known as the Piazza della Signoria is the Uffizi where one can see the masterpieces of Botticelli, Raphael and da Vinci.Auf dem prachtvollen Platz Piazza della Signoria befinden sich die Uffizien, in denen man Meisterwerke von Botticelli, Raffael und da Vinci sehen kann. Dip in the Pool (1958)
At the Folies Bergere, the casino in Cannes and all the bistros in between.In Cannes gibt es ja genügend Bars und Casinos, in denen du dich vergnügen kannst. Dip in the Pool (1958)
Tom, these are strange times in which strange machines with even stranger functions are moving into our lives and taking over. But I must go now, my wife is waiting.Tom, das sind merkwürdige Zeiten, in denen merkwürdige Maschinen mit merkwürdigen Funktionen die Macht übernehmen. Design for Loving (1958)
But the people from whom I take the cups don't mind, I'm sure.Aber den Leuten, von denen ich die Pokale nehme, wird es sicher nichts ausmachen. Disappearing Trick (1958)
He'd like to had you that time, didn't he, son?Denen werden die Augen aus dem Kopf fallen. Don't Interrupt (1958)
To their days and nights in stuffy lodgings, to their struggles, their adversities,Von denen die Leute heute nichts mehr wissen wollen. Und für die die Bühne mehr Bedeutung hatte als ihr eigenes Leben. Little White Frock (1958)
I alone know the words that will summon the genie.Ich allein weiß die Worte, mit denen ich den Geist der Lampe rufen kann. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Tell me the magic words that call you forth from the lamp.Sage mir die Zauberworte, mit denen du gerufen wirst. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Things that I'll tell you about one day.Dinge, von denen ich dir eines Tages erzählen werde. Another Time, Another Place (1958)
I saw the people who lived there, the people he had grown up with... and I felt I knew them.Ich sah die Leute, die dort lebten, mit denen er aufgewachsen war, und ich fühlte mich ihnen verbunden. Another Time, Another Place (1958)
Oh yes, I love films that end with the dying criminal slowly climbing up... the church steps.Oh, ich liebe Filme, in denen der sterbende Verbrecher am Ende die Treppe hinaufkriecht. Another Time, Another Place (1958)
"...and after the autopsy have not found any physiological peculiarities" "or abnormalities and must class the phenomenon that appeared" "in connection with said Vogler as temporary and therefore meaningless.""...und da die Autopsie keinerlei physiologischen Besonderheiten... "oder Anomalien vorwies, werden die mit Vogler verbundenen Vorfälle... "als vorübergehend und somit bedeutungslos klassifiziert... The Magician (1958)
It'll serve the bastards right.Das geschieht denen recht. Elevator to the Gallows (1958)
In the capital there was much indecision... between those who wanted Japan opened to other countries... and those who were against it.In der Hauptstadt gab es große Unstimmigkeiten zwischen denjenigen, die Japan anderen Ländern öffnen wollten und denen, die dagegen waren. The Barbarian and the Geisha (1958)
I'm beginning to wonder if they care.Ich frage mich langsam, ob denen das egal ist. The Barbarian and the Geisha (1958)
One of the people that the book's about.Eine von denen, von denen das Buch handelt. Bell Book and Candle (1958)
Where are those other men you sent for? Should've been here an hour ago.Wo sind die anderen Männer, nach denen du geschickt hast? The Big Country (1958)
Do you meet everyone featured in the paper?Triffst du alle, von denen du in der Zeitung liest? The H-Man (1958)
Do you have the photos? Yes.- Hast du Fotos von denenThe H-Man (1958)
Nishiyama and Sayuki? I've been making it a point not to speak to either of them lately.Ob Nishiyama oder Saiki, ich hab beschlossen nie wieder mit denen zu reden. The H-Man (1958)
You know, in Australia they got airplanes... with the seats set in backwards... so in case you get a collision, they got... no concu...Wissen Sie, in Australien gibt es Flugzeuge, in denen die Sitze rückwärts stehen, so dass im Falle eines Zusammenstoßes... dann ist... die Erschütt... The Blob (1958)
If they like the others, they'll be crazy about these.Wenn sie die anderen mögen, werden sie nach denen verrückt sein. Bonjour Tristesse (1958)
I stood on that platform for hours waving these.Ich stand stundenlang am Bahnsteig und winkte mit denen hier. Bonjour Tristesse (1958)
- Maybe he came here to help 'em break out.- Vielleicht hilft er denen beim Ausbrechen. The Bravados (1958)
Quinn, how about those boys back there?Was ist mit denenThe Bravados (1958)
This is not one of them.Das ist keiner von denenThe Bravados (1958)
Do I have to lock all the doors around here to have a private conversation? - Why hurt those that really love you?Warum tust du denen weh, die dich lieben? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
All those swindling lodges, social clubs, and money-grabbing auxiliaries that's got me on their number one sucker list.Alle diesen verlogenen Sozialverbände und Hilfsvereine, bei denen ich ganz oben auf der Liste stehe. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
There's some things in this world you've simply got to face.Es gibt Dinge im Leben, denen man nicht ausweichen kann. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
All those swindling lodges, social clubs, and money-grabbing auxiliaries that's got me on their number one sucker list.Alle diesen verlogenen Sozialverbände und Hilfsvereine, bei denen ich ganz oben auf der Liste stehe. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
When they put his broken body in the ambulance.Als sie den zerschundenen Körper in den Wagen trugen. Cat on a Hot Tin Roof (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLENDENEN    K L EH1 N D AH0 N AH0 N
DENENBERG    D EH1 N AH0 N B ER0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheit {f}; Anlass {m} | Gelegenheiten {pl} | bei verschiedenen Gelegenheitenoccasion | occasions | on several occasions [Add to Longdo]
Geschiedenen {pl}divorcees [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
die ... Frage und die damit verbundenen Problemethe ... question and its many ramifications [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | kurzfristige Verbindlichkeitenamounts owed to affiliated undertakings | current liabilities [Add to Longdo]
Handwerk hat goldenen Boden.A trade in hand finds gold in every land. [Add to Longdo]
Sein Leben hängt an einem seidenen Faden.His life is hanging by a thread. [Add to Longdo]
Orchitis {f}; Hodenentzündung {f} [med.]orchitis; testicle inflammation [Add to Longdo]
Sehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f}; Tendinitis {f} [med.]tendinitis; tendonitis [Add to Longdo]
Tenosynovitis {f}; Sehnenscheidenentzündung {f} [med.]tenosynovitis [Add to Longdo]
Vulvovaginitis {f}; Scheidenentzündung {f} [med.]vulvovaginitis; vagina inflammation [Add to Longdo]
Andenente {f} [ornith.]Chilean Teal [Add to Longdo]
Bodenentleerer {m}bottom dump truck [Add to Longdo]
meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nachIMHO : in my humble (honest) opinion [Add to Longdo]
nach meiner nicht ganz so bescheidenen (ehrlichen) MeinungIMNSHO : in my not so humble (honest) opinion [Add to Longdo]
Der Teufel mit den drei goldenen HaarenThe Devil with the Three Golden Hairs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top