Search result for

debut

(65 entries)
(0.0776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debut-, *debut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debut[N] การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม, See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา, Syn. entrance into society, first public appearance
debut[N] การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า, Syn. first step introduction
debut[VI] เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut[VT] เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut[N] หญิงสาวที่ออกงานสังคมครั้งแรก (เช่น ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสรประจำปี)
debutant[N] หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debut(เดบู') v.,n. (การ) ออกโรงครั้งแรก,แสดงครั้งแรก, Syn. beginning
debutant(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรก,ผู้แสดงครั้งแรก, Syn. debutant
debutante(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรกที่เป็นหญิง,หญิงที่เข้าสู่วงสังคมเป็นครั้งแรก, Syn. debutante

English-Thai: Nontri Dictionary
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As tomorrow's party marks our debut as a family,ในเมื่อพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้เปิดตัว"ครอบครัว" Chuck in Real Life (2008)
So much for the debut of the Laurel Players.มากสำหรับการเปิดตัวของลอเรลผู้เล่น Revolutionary Road (2008)
- Our esteemed MonsieurWest has asked me to dress you for your TV debut./N ความนับถือตัวเราเอง เมอร์ซิเออร์ เวสต์ ได้ขอให้ฉันจับคูนแต่งองค์ทรงเครื่อง/N สำหรับเปิดตัวทางทีวีของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
- for your TV debut. Hmm? - Oh, thank you.สำหรับการเปิดตัวทางทีวี ของเธอ /N โอ้ ขอบใจ Confessions of a Shopaholic (2009)
"You Shook Me." Oh, '69, debut album, written by Willie Dixon.จากอัลบั้มเปิดตัวปี 69 เขียนโดน วิลลี่ ดิกซอน Sex and Violence (2009)
What, is she debuting a new salmon puff?อะไร เธอกำลังจะเปิดตัวแซลมอลพัฟหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
In a phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensational debut in show business,ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงการก้าวสู่วงการ อย่างครึกโครมของมาริลีน มอนโร Nowhere Boy (2009)
And, uh, we might as well make our society debut in style.และ.. อ่า... มันอาจเป็นการเปิดตัวสู่สังคมครั้งแรกที่ดีของเราเลยทีเดียว You've Got Yale! (2009)
He was at your debut concert. Be happy.เขาเคยมาดูเดบิวที่เธอแสดง ดีออกจะตาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Soo Yi Jung, he was the youngest artist to debut at the Biennaleโซ ยีจัง, เขาเป็นศิลปินที่เด็กที่สุด เปิดตัวครั้งแรกที่ บิเอนนาเล่ *การแสดงมหกรรมนิทรรศการ มีขึ้นทุกๆ 2 ปี Episode #1.1 (2009)
Anyway, since when is some debutante beach party a newsworthy event?ยังไงก็ตาม,ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่งานเปิดตัวสาวไฮโซที่ชายหาด เป็นงานที่เป็นหัวข้อข่าวได้? Pilot (2009)
We'll make our public debut.เราจะไปโชว์ตัวต่อสาธารณชนกัน The Lost Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debutHer debut was the biggest social event of the season.
debutTa-dah! Well then, Haruta, it's OK to look now! It's everybody's yukata debut.
debutThe actress made her debut when she was eight.
debutTom became popular among teenagers as soon as he made his debut on the screen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning   FR: au début
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first   FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
หะแรก[X] (haraēk) EN: first   FR: au début ; au commencement
หัวค่ำ [n.] (hūakham) EN: early in the evening   FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
หัวปี[n.] (hūapī) EN: beginning of the year   FR: début de l'année [m]
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin   FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBUT    D EY0 B Y UW1
DEBUT    D EY1 B Y UW0
DEBUTS    D EY1 B Y UW0 Z
DEBUTED    D EY0 B Y UW1 D
DEBUTED    D EY1 B Y UW0 D
DEBUTING    D EY0 B Y UW1 IH0 NG
DEBUTANTE    D EH1 B Y AH0 T AA2 N T
DEBUTANTES    D EH1 B Y AH0 T AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debut    (n) (d ei1 b y uu)
debuts    (n) (d ei1 b y uu z)
debuted    (n) (d ei b y uu1 d)
debuting    (n) (d ei b y uu1 t i ng)
debutante    (n) (d e1 b y uu t aa n t)
debutantes    (n) (d e1 b y uu t aa n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debüt {n} | Debüts {pl} | debütieren; sein Debüt als etw. gebendebut | debuts | to debut; to make one's debut as sth. [Add to Longdo]
Debütalbum {n}debut album [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お披露目;御披露目;お広め;御広目[おひろめ, ohirome] (n,vs) (See 披露目) debut [Add to Longdo]
デビュー(P);デビュウ[, debyu-(P); debyuu] (n,vs) debut (fre [Add to Longdo]
デビュタント[, debyutanto] (n) debutante (fre [Add to Longdo]
プロデビュー[, purodebyu-] (n) professional debut [Add to Longdo]
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform [Add to Longdo]
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant) [Add to Longdo]
出初め[でぞめ, dezome] (n,vs) debut [Add to Longdo]
初出場[はつしゅつじょう, hatsushutsujou] (n,vs) debut [Add to Longdo]
初舞台[はつぶたい, hatsubutai] (n) debut; initial stage appearance; (P) [Add to Longdo]
打って出る[うってでる, uttederu] (v1) to launch oneself upon; to make one's debut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 D'ebut \D['e]`but"\, n. [F. d['e]but, prop., the first cast or
   throw at play, fr. but aim, mark. See {Butt} an end.]
   A beginning or first attempt; hence, a first appearance
   before the public, as of an actor or public speaker. Debutant

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debut
   n 1: the act of beginning something new; "they looked forward to
      the debut of their new product line" [syn: {introduction},
      {debut}, {first appearance}, {launching}, {unveiling},
      {entry}]
   2: the presentation of a debutante in society
   v 1: present for the first time to the public; "The band debuts
      a new song or two each month"
   2: appear for the first time in public; "The new ballet that
     debuts next months at Covent Garden, is already sold out"
   3: make one's debut; "This young soprano debuts next month at
     the Metropolitan Opera"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top