หรือคุณหมายถึง deathleß?
Search result for

deathless

(7 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deathless-, *deathless*, deathles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deathless[ADJ] อมตะ, See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์, Syn. immortal, everlasting, Ant. death, mortal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deathless    (j) (d e1 th l i s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deathless \Death"less\, a.
   Not subject to death, destruction, or extinction; immortal;
   undying; imperishable; as, deathless beings; deathless fame.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deathless
   adj 1: never dying; "his undying fame" [syn: {deathless},
       {undying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top