Search result for

daubs

(113 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daubs-, *daubs*, daub
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา daubs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *daubs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub[N] โคลนหรือดินเหนียวและกิ่งไม้ที่ใช้ก่อผนัง (ทางก่อสร้าง)
daub[VT] เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
daub on[PHRV] ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด), See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
daub up[PHRV] ป้าย, See also: แต้ม
daub onto[PHRV] ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub over
daub over[PHRV] ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub onto
daub with[PHRV] ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย
bedaub with[PHRV] ทำให้เปื้อนด้วย, See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย, Syn. besmear with, smear with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear

English-Thai: Nontri Dictionary
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
daub(vt) ทา,ฉาบ,แต้ม,ทำเปื้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know how you got your cherry yesterday, daubing your wraps in acetone,smothering the guy until he passed out from the fumes.ฉันรู้ว่าแกคว่ำไอ้เวรนั่นได้ยังไง พันมือด้วยผ้าชุบน้ำมัน ทำให้มันมึนจนสลบไปเอง Dirt Nap (2008)
That damn dauber's not...ไอ้ที่แต้มสีนี่ก็... Bad Grandpa (2013)
He just drunk the dauber shit.เค้าเพิ่งกินสีแต้มเข้าไป Bad Grandpa (2013)
Dauber, are you sure you're from Connecticut?แต้มสี, คุณแน่ใจหรือว่า คุณมาจากคอนเนตทิคั? American Sniper (2014)
Squirrel cycled out. And Dauber was coming back but his wife knocked him up.กระรอกกรณืออก และเป็น Dauber กลับมา แต่ภรรยาของเขาล้มเขาขึ้น American Sniper (2014)
So, have you decided what to daub next, Jan?แล้ว... คุณตัดสินใจที่จะ เริ่มงานชิ้นใหม่รึยังล่ะ โยฮัน? Girl with a Pearl Earring (2003)
Airwolf is hidden somewhere in the western wilderness by its test pilot, Stringfellow Hawke, to be returned to the US government only if his brother, Sin Jin, an MIA in Vietnam, can be found.- Ich heiße Hans Dauber. Lassen Sie die Hände schön unten. Fight Like a Dove (1984)
Well... Yes?Vielleicht von Hans Dauber? Fight Like a Dove (1984)
They described him as a hellraiser.Sie beschrieben ihn als Radaubruder. Ship of Spies (1985)
- Yes, Mme. Daubreuil.- Ja, Madame Daubreuil. Ich... Murder on the Links (1996)
It's rented by a Mme. Daubreuil.Madame Daubreuil hat sie gemietet. Murder on the Links (1996)
Bernadette Daubreuil.Bernadette Daubreuil. Murder on the Links (1996)
- To this Daubreuil woman?- An diese Frau Daubreuil? Murder on the Links (1996)
- Mme. Daubreuil,Madame Daubreuil. Murder on the Links (1996)
Well, I don't know about Mme. Daubreuil, but, it seemed to me that her daughter Marthe, worried about something.Nun... Bei Madame Daubreuil bin ich mir unsicher. Aber mir scheint, ihre Tochter Marthe machte sich um etwas Sorgen. Murder on the Links (1996)
Because the face of Mme. Daubreuil it is known to me.Weil mir Madame Daubreuils Gesicht bekannt ist. Murder on the Links (1996)
And it seems he was having an affair with his neighbour, Bernadette Daubreuil.Er hatte anscheinend eine Affäre mit seiner Nachbarin Bernadette Daubreuil. Murder on the Links (1996)
No, but we also discovered that Paul Renauld payed Mme. Daubreuil a large sum of money.Aber Paul Renauld zahlte eine große Geldsumme an Madame Daubreuil. Murder on the Links (1996)
To Mme. Bernadette Daubreuil.In Madame Bernadette Daubreuil. Murder on the Links (1996)
Mme. Daubreuil.- Madame Daubreuil. Murder on the Links (1996)
But that is because you still assume that the BD in the letter it is Bernadette Daubreuil.Sie glauben immer noch, dass "B.D." auf Bernadette Daubreuil verweist. Murder on the Links (1996)
You forget that, ten years ago, Mme. Daubreuil, or Jeanne Beroldy, as she was then called, invented the story of the masked intruders.Vor zehn Jahren war es Madame Daubreuil, die damals Jeanne Beroldy hieß, die die Geschichte von den maskierten Einbrechern erfand. Murder on the Links (1996)
- Marthe Daubreuil. - Yes.- Marthe Daubreuil? Murder on the Links (1996)
Mme. Daubreuil, as she calls herself now.Madame Daubreuil, wie sie sich nun nennt. Murder on the Links (1996)
Now calling herself Bernadette Daubreuil taunts him by taking the very house next door.Sie nennt sich nun Bernadette Daubreuil. Sie verhöhnt ihn, indem sie ins Nachbarhaus einzieht. Murder on the Links (1996)
Yes, Paul was being drained by Mme. Daubreuil.Ja. Paul wurde von Madame Daubreuil ausgenommen. Murder on the Links (1996)
- But he had left you, for Marthe Daubreuil.Aber er hatte Sie wegen Marthe Daubreuil verlassen. Murder on the Links (1996)
The true killer of Paul Renauld, mon ami Marthe Daubreuil.Der wahre Mörder von Paul Renauld. Marthe Daubreuil. Murder on the Links (1996)
Mme. Daubreuil, you are being held as an accomplice to murder.Madame Daubreuil, Sie werden wegen Beihilfe zum Mord verhaftet. Murder on the Links (1996)
Marthe Daubreuil knew of the plans of M. Paul Renauld to fake his death, and, with great cunning, decided to use those plans for the purposes of her own.Marthe Daubreuil kannte Paul Renaulds Pläne, seinen Tod zu inszenieren. Und mit großem Geschick machte sie sich diese Pläne zunutze. Murder on the Links (1996)
If it's really the only way to rid you of Bernadette Daubreuil, then, so be it.Wenn wir nur so Bernadette Daubreuil für immer loszuwerden, dann soll es so sein. Murder on the Links (1996)
And that's how Marthe Daubreuil she overheard it.Und so lauschte Marthe Daubreuil. Murder on the Links (1996)
M. Paul Renauld planned to escape the blackmail of Mme. Daubreuil by pretending to be dead.Paul Renauld wollte der Erpressung durch Madame Daubreuil entfliehen, indem er vorgab, tot zu sein. Murder on the Links (1996)
Alors, Mme. Renauld played the part I suggested to her, and that was to force the hand of Mme. Daubreuil.Madame Renauld spielte die Rolle, die ich ihr nahelegte. Sie sollte Madame Daubreuil unter Zugzwang zu bringen. Murder on the Links (1996)
He plans to visit Marthe Daubreuil in secrecy, but he is seen by the Station Master.Er möchte Marthe Daubreuil besuchen, aber der Bahnhofsvorsteher sieht ihn. Murder on the Links (1996)
He plans, of course, to bury the tramp in the grave and that is when Marthe Daubreuil strikes.Natürlich plant er, den Landstreicher im Grab zu beerdigen. Und nun schlägt Marthe Daubreuil zu. Murder on the Links (1996)
Marthe Daubreuil flees from the scene.Marthe Daubreuil flieht vom Tatort. Murder on the Links (1996)
I gave the third knife to Marthe Daubreuil.Ich gab das dritte Messer an Marthe Daubreuil. Murder on the Links (1996)
Undigested remains.Unverdaubare Einzelteile. Phantoms (1998)
In a daubière.In einer daubière. Wild Wild West (1999)
The Dauby family: 2 kids, mid-winterDie Familie Dauby, 2 kleine Kinder, mitten im Winter... It All Starts Today (1999)
He holds to get back at first, the outfield swung around to their left.Zuerst halten sie Daubach. Das Outfield schwenkt nach links. In the Bedroom (2001)
Flip to second before it starts back, it's four on the fourth.Weiter zum Second, Force Play gegen Daubach, 6:4 beim Force. In the Bedroom (2001)
6/4 to get Doug back. The second the inning is over, Red Sox have left 7 after 6.6:4, um Daubach am Second zu schlagen, Inning vorbei, nach sechs haben die Red Sox sieben. In the Bedroom (2001)
Maybe not.- Wir schaffen nicht mal den Daubert-Standard. - Vielleicht nicht. Baggage (2008)
The candle wax seals the decomp in the skin, perfume staves off the smell.Das Kerzenwachs dichtet die decomp in der Haut, Parfüm Dauben aus den Geruch. Devotion (2011)
This are my internal files for the hellraisers.Meine internen Aufzeichnungen über Radaubrüder. Throwing Down the Gauntlet (2012)
Jane was a hellraiser?KORSAK: Jane war ein Radaubruder? Throwing Down the Gauntlet (2012)
A proper little bruiser.Ein properer Radaubruder. The Bride of Christ (2013)
It's Father Daubresse.Hier ist Pater Daubresse. The Silence of the Church (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายสี[V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
พอก[V] cover, See also: plaster, apply, daub, Example: รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7, Thai definition: โปะให้หนา
ละเลง[V] smear, See also: spread, daub, Syn. ป้าย, ทา, Example: แม่ค้ากำลังละเลงขนมเบื้องหลายสิบอันเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai definition: ป้ายหรือทาให้เป็นแผ่ออกไป ด้วยวิธีวนเป็นวงกลมๆ
บ้าย[V] smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง
แต้ม[V] smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub   FR: barbouiller ; souiller
ละเลง[v.] (lalēng) EN: smear ; spread ; daub   FR: étaler ; étendre
ป้าย[v.] (pāi) EN: paint ; coat ; smear ; daub   FR: enduire
ระบายสี[v.] (rabāisī) EN: paint ; colour ; daub   FR: colorier ; peindre
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub   FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre

CMU English Pronouncing Dictionary
DAUB    D AO1 B
DAUBE    D AO1 B
DAUBED    D AO1 B D
DAUBER    D AW1 B ER0
DAUBERT    D AW1 B ER0 T
DAUBENSPECK    D AW1 B AH0 N S P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daub    (v) (d oo1 b)
daubs    (v) (d oo1 b z)
daubed    (v) (d oo1 b d)
dauber    (n) (d oo1 b @ r)
daubers    (n) (d oo1 b @ z)
daubing    (v) (d oo1 b i ng)
bedaubed    (j) (b i1 d oo1 b d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job, #2,354 [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, / ] to smear; daub, #4,440 [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] to smear; daub; to apply (paint); to spread; surname Tu, #4,440 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] daub; thrust, #103,142 [Add to Longdo]
涂敷[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, / ] to smear; to daub; to plaster; to apply (ointment) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daube {f}stave [Add to Longdo]
Fassdaube {f}; Fassbrett {n}stave (of barrel) [Add to Longdo]
Flechtwerkwand {f}wattle-and-daub [Add to Longdo]
Radaubruder {m}; Schläger {m}; Rowdy {m} | Radaubrüder {pl}; Schläger {pl}; Rowdys {pl}rowdy | rowdies [Add to Longdo]
Schmierer {m} | Schmierer {pl}dauber | daubers [Add to Longdo]
Wandlehm {m}daub [Add to Longdo]
beschmieren | beschmierend | beschmiert | beschmierteto bedaub | bedaubing | bedaubed | bedaubed [Add to Longdo]
beschmiertedaubed [Add to Longdo]
schmieren; verschmieren | schmierendto daub | daubing [Add to Longdo]
schmiertdaubs [Add to Longdo]
verschmierenddaubing [Add to Longdo]
verschmiertdaubs [Add to Longdo]
verschmiertedaubed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
指猿[ゆびざる;ユビザル, yubizaru ; yubizaru] (n) (uk) (See アイアイ) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers) [Add to Longdo]
色を塗る[いろをぬる, irowonuru] (exp,v5r) to daub; to paint [Add to Longdo]
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly [Add to Longdo]
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1,vt) to daub; to smear [Add to Longdo]
塗抹[とまつ, tomatsu] (n,vs) smear; daub; coating over [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top