ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedaub

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedaub-, *bedaub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedaub with[PHRV] ทำให้เปื้อนด้วย, See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย, Syn. besmear with, smear with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub

English-Thai: Nontri Dictionary
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedaubed (j) bˈɪdˈɔːbd (b i1 d oo1 b d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedaub \Be*daub"\, v. t. [imp. & p. p. {Bedaubed} (?); p. pr. &
   vb. n. {Bedaubing}.]
   To daub over; to besmear or soil with anything thick and
   dirty.
   [1913 Webster]
 
      Bedaub foul designs with a fair varnish. --Barrow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedaub
   v 1: spread or daub (a surface) [syn: {bedaub}, {besmear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top