ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damson

D AE1 M S AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damson-, *damson*
Possible hiragana form: だんそん
CMU English Pronouncing Dictionary
DAMSON D AE1 M S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damson (n) dˈæmzən (d a1 m z @ n)
damsons (n) dˈæmzənz (d a1 m z @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大马士革李[Dà mǎ shì gé lǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] damson (fruit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damascene \Dam"as*cene\ (d[a^]m"as*s[=e]n), n.
   A kind of plum, now called {damson}. See {Damson}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damask \Dam"ask\, a.
   1. Pertaining to, or originating at, the city of Damascus;
    resembling the products or manufactures of Damascus.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the color of the damask rose.
    [1913 Webster]
 
       But let concealment, like a worm i' the bud,
       Feed on her damask cheek.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Damask color}, a deep rose-color like that of the damask
    rose.
 
   {Damask plum}, a small dark-colored plum, generally called
    {damson}.
 
   {Damask rose} (Bot.), a large, pink, hardy, and very fragrant
    variety of rose ({Rosa damascena}) from Damascus. "Damask
    roses have not been known in England above one hundred
    years." --Bacon.
 
   {Damask steel}, or {Damascus steel}, steel of the kind
    originally made at Damascus, famous for its hardness, and
    its beautiful texture, ornamented with waving lines;
    especially, that which is inlaid with damaskeening; --
    formerly much valued for sword blades, from its great
    flexibility and tenacity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damson \Dam"son\ (d[a^]m"z'n), n. [OE. damasin the Damascus
   plum, fr. L. Damascenus. See {Damascene}.]
   A small oval plum of a blue color, the fruit of a variety of
   the {Prunus domestica}; -- called also {damask plum}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damson
   n 1: dark purple plum of the damson tree [syn: {damson}, {damson
      plum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top