ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cylindrical

S AH0 L IH1 N D R IH0 K AH0 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cylindrical-, *cylindrical*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric

English-Thai: Nontri Dictionary
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cylindrical-รูปทรงกระบอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cylindrical collectorตัวเก็บรังสีแบบทรงกระบอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cylindrical coordinates; cylindrical polar coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical foldชั้นหินคดโค้งรูปทรงกระบอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cylindrical helixเกลียวทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical polar coordinates; cylindrical coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical structureโครงสร้างทรงกระบอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cylindricalทรงกระบอก [การแพทย์]
Cylindrical Graduatesกระบอกตวง [การแพทย์]
Cylindrical-Shapeรูปร่างเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Cylindrical-Shapedรูปร่างทรงกระบอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
narrow and cylindrical.พวกเราเป็นตำรวจ ไม่ใช่ฆาตกร Are You...? (2012)
It's cause by something with a longitudinal cylindrical surface.เกิดจากบางอย่าง ที่มีรูปทรงกระบอกแบบยาว A Family Affair (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียว[N] pipe-shaped flag, See also: cylindrical flag, Syn. ธง, Example: เราจะประดับธงเทียวเวลามีงาน, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงรูปกระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทาย[X] (krathāi) EN: small basket ; small cylindrical basket having a wide mouth   FR: petite corbeille en bambou tressé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYLINDRICAL    S AH0 L IH1 N D R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cylindrical    (j) sˈɪlˈɪndrɪkl (s i1 l i1 n d r i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆柱形[yuán zhù xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] cylindrical [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walzenfräser {m}cylindrical milling cutter [Add to Longdo]
Zylinderkoordinate {n} | Zylinderkoordinaten {pl}cylindrical coordinate | cylindrical coordinates [Add to Longdo]
Zylinderrollenlager {n} [techn.]cylindrical roller bearing [Add to Longdo]
Vollreifen {m} mit zylindrischem Fußcylindrical base solid tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
円柱座標[えんちゅうざひょう, enchuuzahyou] (n) cylindrical coordinates [Add to Longdo]
円筒形[えんとうけい, entoukei] (n) cylindrical [Add to Longdo]
円筒図法[えんとうずほう, entouzuhou] (n) cylindrical projection [Add to Longdo]
円罐[まるがま, marugama] (n) cylindrical boiler [Add to Longdo]
丸行灯[まるあんどん, maruandon] (n) cylindrical paper lantern [Add to Longdo]
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
五本[ごほん, gohon] (n) five (long cylindrical things) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cylindric \Cy*lin"dric\ (s?-l?n"dr?k), Cylindrical
 \Cy*lin"dric*al\ (-dr?-kal), a. [Gr. kylindriko`s, from
   ky`lindros cylinder: cf. F. cylindrique.]
   Having the form of a cylinder, or of a section of its convex
   surface; partaking of the properties of the cylinder.
   [1913 Webster]
 
   {Cylindrical lens}, a lens having one, or more than one,
    cylindrical surface.
 
   {Cylindric surface} or {Cylindrical surface}, (Geom.), a
    surface described by a straight line that moves according
    to any law, but so as to be constantly parallel to a given
    line.
 
   {Cylindrical vault}. (Arch.) See under {Vault}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cylindrical
   adj 1: having the form of a cylinder [syn: {cylindrical},
       {cylindric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top