ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culture medium

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culture medium-, *culture medium*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์
ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
培地[ばいち, baichi] (n) culture medium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medium \Me"di*um\, n.; pl. L. {Media}, {E}. {Mediums}. [L.
   medium the middle, fr. medius middle. See {Mid}, and cf.
   {Medius}.]
   1. That which lies in the middle, or between other things;
    intervening body or quantity. Hence, specifically:
    (a) Middle place or degree; mean.
      [1913 Webster]
 
         The just medium . . . lies between pride and
         abjection.            --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (b) (Math.) See {Mean}.
    (c) (Logic) The mean or middle term of a syllogism; that
      by which the extremes are brought into connection.
      [1913 Webster]
 
   2. A substance through which an effect is transmitted from
    one thing to another; as, air is the common medium of
    sound. Hence: The condition upon which any event or action
    occurs; necessary means of motion or action; that through
    or by which anything is accomplished, conveyed, or carried
    on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc.,
    a person through whom the action of another being is said
    to be manifested and transmitted.
    [1913 Webster]
 
       Whether any other liquors, being made mediums, cause
       a diversity of sound from water, it may be tried.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I must bring together
       All these extremes; and must remove all mediums.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. An average. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A medium of six years of war, and six years of
       peace.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. A trade name for printing and writing paper of certain
    sizes. See {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paint.) The liquid vehicle with which dry colors are
    ground and prepared for application.
    [1913 Webster]
 
   6. (Microbiology) A source of nutrients in which a
    microorganism is placed to permit its growth, cause it to
    produce substances, or observe its activity under defined
    conditions; also called {culture medium} or {growth
    medium}. The medium is usually a solution of nutrients in
    water, or a similar solution solidified with gelatin or
    agar.
    [PJC]
 
   7. A means of transmission of news, advertising, or other
    messages from an information source to the public, also
    called a {news medium}, such as a newspaper or radio; used
    mostly in the plural form, i. e. {news media} or {media}.
    See 1st {media}[2].
    [PJC]
 
   {Circulating medium}, a current medium of exchange, whether
    coin, bank notes, or government notes.
 
   {Ethereal medium} (Physics), the ether.
 
   {Medium of exchange}, that which is used for effecting an
    exchange of commodities -- money or current
    representatives of money.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\ (k?l"t?r; 135), n. [F. culture, L. cultura,
   fr. colere to till, cultivate; of uncertain origin. Cf.
   {Colony}.]
   1. The act or practice of cultivating, or of preparing the
    earth for seed and raising crops by tillage; as, the
    culture of the soil.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of, or any labor or means employed for, training,
    disciplining, or refining the moral and intellectual
    nature of man; as, the culture of the mind.
    [1913 Webster]
 
       If vain our toil
       We ought to blame the culture, not the soil. --Pepe.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being cultivated; result of cultivation;
    physical improvement; enlightenment and discipline
    acquired by mental and moral training; civilization;
    refinement in manners and taste.
    [1913 Webster]
 
       What the Greeks expressed by their paidei`a, the
       Romans by their humanitas, we less happily try to
       express by the more artificial word culture. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       The list of all the items of the general life of a
       people represents that whole which we call its
       culture.               --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.)
    (a) The cultivation of bacteria or other organisms (such
      as fungi or eukaryotic cells from mulitcellular
      organisms) in artificial media or under artificial
      conditions.
    (b) The collection of organisms resulting from such a
      cultivation.
 
   Note: The growth of cells obtained from multicellular animals
      or plants in artificial media is called {tissue
      culture}.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: The word is used adjectively with the above senses in
      many phrases, such as: culture medium, any one of the
      various mixtures of gelatin, meat extracts, etc., in
      which organisms cultivated; culture flask, culture
      oven, culture tube, gelatin culture, plate culture,
      etc.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Cartography) Those details of a map, collectively, which
    do not represent natural features of the area delineated,
    as names and the symbols for towns, roads, houses,
    bridges, meridians, and parallels.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Culture fluid}, {Culture medium} a fluid in which
    microscopic organisms are made to develop, either for
    purposes of study or as a means of modifying their
    virulence. If the fluid is gelled by, for example, the use
    of agar, it then is called, depending on the vessel in
    which the gelled medium is contained, a plate, a slant, or
    a stab.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culture medium
   n 1: (bacteriology) a nutrient substance (solid or liquid) that
      is used to cultivate micro-organisms [syn: {culture
      medium}, {medium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top