Search result for

galley

(38 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galley-, *galley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galley[N] ห้องครัวบนเรือ / เครื่องบิน, Syn. caboose
galley slave[N] ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley

English-Thai: Nontri Dictionary
galley(n) เรือแจวโบราณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that’s all fine and dandy but because of my knocking everything galley-west,งั้นมันก็เรียบร้อยดีแล้ว และแดนนี่ แต่เพราะว่าผมถูกยิงน็อค เรื่องเลยพังหมดเลย Blame It on Rio Bravo (2010)
Enjoy your time in the galley, private.แกไปมีความสุขที่ก้นครัวแล้วกันนะ! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Galley wench, we're empty!เด็กเสิร์ฟ เบียร์หมดแล้ว Sketchy (2010)
Ceiling of the galley.ดาดฟ้าของห้องครัวบนเรือ Last Temptation (2011)
The coverage you wanted on the Krakauer galley is on your desk, as well as the new spec script that Sony won in the bidding war.ที่คุณให้ไปสืบเรื่องเรือโบราณของคราเครอร์ อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้นฉบับใหม่ของภาพยนตร์ โซนี่ชนะการประมูลค่ะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Okay, so they must've gone through the service cart lift in the galley,เอาล่ะ พวกมันคงลงมาทาง ปล่องรถเข็นใต้ท้องเครื่องบิน ใช่แล้ว Mai Ka Wa Kahiko (2012)
It's the galleys from the Journal of Forensic Anthropology.มันเป็นใบสั่งพิมพ์ จากวารสารนิติมานุษยวิทยา The Don't in the Do (2012)
This is the galley.นี่คือห้องครัวบนเรือ. Captain Phillips (2013)
- The whole crew's in the galley. They're eating tulaberry pies--- ลูกเรือทั้งหมดบนยาน พวกเขากินทูล่าเบอร์รี่ Blood Money (2013)
They're in the galley.พวกเขาอยู่ในห้องครัว Captain America: The Winter Soldier (2014)
A galley's waiting in the bay bound for the Free Cities.The Children (2014)
Yeah, that or a galley slave.อื้อ ไม่ก็ฝีพาย Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLEY    G AE1 L IY0
GALLEYS    G AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galley    (n) (g a1 l ii)
galleys    (n) (g a1 l i z)
galley-proof    (n) - (g a1 l i - p r uu f)
galley-slave    (n) - (g a1 l i - s l ei v)
galley-proofs    (n) - (g a1 l i - p r uu f s)
galley-slaves    (n) - (g a1 l i - s l ei v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckfahne {f}galley proof [Add to Longdo]
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ガレー[, gare-] (n) galley [Add to Longdo]
ギャレー[, gyare-] (n) galley [Add to Longdo]
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof [Add to Longdo]
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play [Add to Longdo]
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof [Add to Longdo]
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
炊事場[すいじば, suijiba] (n) kitchen; cookhouse; (ship's) galley [Add to Longdo]
烹炊煙突[ほうすいえんとつ, housuientotsu] (n) (obsc) (obs) galley stovepipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galley \Gal"ley\, n.; pl. {Galleys}. [OE. gale, galeie (cf. OF.
   galie, gal['e]e, LL. galea, LGr. ?; of unknown origin.]
   1. (Naut.) A vessel propelled by oars, whether having masts
    and sails or not; as:
    (a) A large vessel for war and national purposes; --
      common in the Middle Ages, and down to the 17th
      century.
    (b) A name given by analogy to the Greek, Roman, and other
      ancient vessels propelled by oars.
    (c) A light, open boat used on the Thames by customhouse
      officers, press gangs, and also for pleasure.
    (d) One of the small boats carried by a man-of-war.
      [1913 Webster]
 
   Note: The typical galley of the Mediterranean was from one
      hundred to two hundred feet long, often having twenty
      oars on each side. It had two or three masts rigged
      with lateen sails, carried guns at prow and stern, and
      a complement of one thousand to twelve hundred men, and
      was very efficient in mediaeval warfare. Galleons,
      galliots, galleasses, half galleys, and quarter galleys
      were all modifications of this type.
      [1913 Webster]
 
   2. The cookroom or kitchen and cooking apparatus of a vessel;
    -- sometimes on merchant vessels called the {caboose}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) An oblong oven or muffle with a battery of
    retorts; a gallery furnace.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. gal['e]e; the same word as E. galley a vessel.]
    (Print.)
    (a) An oblong tray of wood or brass, with upright sides,
      for holding type which has been set, or is to be made
      up, etc.
    (b) A proof sheet taken from type while on a galley; a
      galley proof.
      [1913 Webster]
 
   {Galley slave}, a person condemned, often as a punishment for
    crime, to work at the oar on board a galley. "To toil like
    a galley slave." --Macaulay.
 
   {Galley slice} (Print.), a sliding false bottom to a large
    galley. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caboose \Ca*boose"\ (k[.a]*b[=oo]s"), n. [Cf. D. kabuis,
   kombuis, Dan. kabys, Sw. kabysa, G. kabuse a little room or
   hut. The First part of the word seems to be allied to W. cab
   cabin, booth. Cf. {Cabin}.] [Written also {camboose}.]
   1. (Naut.) A house on deck, where the cooking is done; --
    commonly called the {galley}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Railroad) A car used on freight or construction trains as
    travelling quarters for brakemen, workmen, etc.; a tool
    car. It usually is the last car of the train. [U. S.]
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galley
   n 1: a large medieval vessel with a single deck propelled by
      sails and oars with guns at stern and prow; a complement of
      1,000 men; used mainly in the Mediterranean for war and
      trading
   2: (classical antiquity) a crescent-shaped seagoing vessel
     propelled by oars
   3: the kitchen area for food preparation on an airliner
   4: the area for food preparation on a ship [syn: {galley},
     {ship's galley}, {caboose}, {cookhouse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top