ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crag

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crag-, *crag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crag[N] ผาชัน, See also: ส่วนที่เป็นหินชันบนหน้าผา, Syn. jutting rock
craggy[ADJ] ที่เป็นหินสูงชัน, Syn. rough, jagged, steep
cragged[ADJ] ที่เป็นผาชัน
cragginess[N] ความเป็นหินสูงชัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crag(แครก) n. หินผา,เชิงผา,ผาชัน, Syn. cliff
cragged(แครก'กิด) adj. = craggy
cragsmanผู้ชำนาญในการปีนไต่หน้าผา
scrag(สแครก) n. คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,เนื้อติดกระดูก,คอ, Syn. garrote

English-Thai: Nontri Dictionary
crag(n) หินผา,หินแหลม,ดินปนเปลือกหอย
craggy(adj) เหมือนหินผา,ขรุขระ,ชะง่อน,แหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cragโขดหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crag-ang-tailโขดหินชันมีลาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found a lapwing's nest at Peniston Crag when you were away.ฉันพบรังนกกระแต ที่ผาเพนนิสตัน ตอนเธอไม่อยู่ Wuthering Heights (1992)
You're riding to the Crag to negotiate a surrender?พูดต่อเถอะ ท่านหญิง A Man Without Honor (2012)
The Crag will have a Maester and he will have what I need.ใช่ A Man Without Honor (2012)
If I could write a list-- come with me to the Crag.ข้าก็ว่าเช่นนั้น หากว่าข้าจะจดรายการ... A Man Without Honor (2012)
He has gone to the Crag to accept the surrender.เขาไปที่ฝาชันเพื่อยอมรับ การยอมแพ้ของพวกนั้น A Man Without Honor (2012)
Aye, gone to the Crag, but not to negotiate.ใช่ ไปที่ฝาชัน แต่ไม่ได้ไปเจรจา A Man Without Honor (2012)
Have you been living under a crag?ไปหลบอยู่ในป่าแถวไหนมาเนี๊ยะ Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-aen phā sī khlam) EN: Dusky Crag-Martin   FR: Hirondelle concolore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAGG    K R AE1 G
CRAGO    K R AA1 G OW0
CRAGER    K R EY1 JH ER0
CRAGGS    K R AE1 G Z
CRAGGY    K R AE1 G IY0
CRAGIN    K R AE1 JH IH2 N
CRAGLE    K R EY1 G AH0 L
CRAGUN    K R AE1 G AH0 N
CRAGHEAD    K R AE1 G HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crag    (n) krˈæg (k r a1 g)
crags    (n) krˈægz (k r a1 g z)
craggy    (j) krˈægiː (k r a1 g ii)
cragged    (j) krˈægɪd (k r a1 g i d)
craggier    (j) krˈægɪəʴr (k r a1 g i@ r)
cragsman    (n) krˈægzmən (k r a1 g z m @ n)
cragsmen    (n) krˈægzmən (k r a1 g z m @ n)
craggiest    (j) krˈægɪɪst (k r a1 g i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klippe {f} | Klippen {pl}crag | crags [Add to Longdo]
Felsenchilia [ornith.]Crag Chilia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつごつ[, gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
巌巌とした;巌々とした[がんがんとした, gangantoshita] (adj-f) craggy; steep (as of a mountain) [Add to Longdo]
岩(P);巌;磐;巖(oK)[いわ(P);いわお(巌;巖), iwa (P); iwao ( gan ; gan )] (n) rock; crag; (P) [Add to Longdo]
巨岩[きょがん, kyogan] (n) huge rock; crag [Add to Longdo]
険しい山[けわしいやま, kewashiiyama] (n) steep (craggy) mountain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crag \Crag\ (kr[a^]g), n. [W. craig; akin to Gael. creag, Corn.
   karak, Armor. karrek.]
   1. A steep, rugged rock; a rough, broken cliff, or point of a
    rock, on a ledge.
    [1913 Webster]
 
       From crag to crag the signal flew.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) A partially compacted bed of gravel mixed with
    shells, of the Tertiary age.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crag \Crag\, n. [A form of craw: cf. D. kraag neck, collar, G.
   kragen. See {Craw}.]
   1. The neck or throat [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And bear the crag so stiff and so state. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The neck piece or scrag of mutton. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crag
   n 1: a steep rugged rock or cliff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top