ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corroborate

K ER0 AA1 B ER0 EY2 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corroborate-, *corroborate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corroborate[VT] ยืนยัน, See also: ทำให้แน่ชัด, Syn. confirm, ratify, make certain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify

English-Thai: Nontri Dictionary
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)
You corroborate the police version of events.ที่คุณต้องทำคือไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษ Brokedown Palace (1999)
I'm just taking his liver temperature to corroborate the time of death.ขอโทษนะ Yankee White (2003)
Do you see anything here, anything at all besides the missing trapezoid bugs... to corroborate her story?นายเห็นอะไรที่นี่ อย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้ แมลงที่หายไปจากสี่เหลี่ยมคางหมู... เพื่อยืนยันสิ่งที่เธอบอกไม่ใช่เหรอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Pate is gonna corroborate landman's alibi. You don't think landman's the shooter?สำนักงานของเรามีทั้งหมด 3 ชั้น พวกเรามีกัน 150 คน L.D.S.K. (2005)
She corroborated your story.เธอมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของคุณ Cute Poison (2005)
That was independently corroborated as a gas leak, Your Honor.หลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามาจากแก๊สรั่วครับศาลที่เคารพ The Rat (2006)
And we have a couple of witnesses who corroborate the story.และเรามีพยาน 2 - 3 คน ที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ Spider-Man 3 (2007)
The child's story doesn't corroborate.The child's story doesn't corroborateSaw IV (2007)
He'll corroborate everything you've said about this conspiracy.เค้าจะให้ความร่วมมือทุกอย่าง คุณได้พูดเรื่องการสมรู้ร่วมคิดนี้ไปแล้ว Sona (2007)
Everything Mr. Kellerman said is corroborated in these documents.Everything Mr. Kellerman said is corroborated in these documents. Sona (2007)
Is there someone else who can corroborate this story?ไอวาน ถ้าคุณไม่ได้ฆ่าเนธาน แล้วใครทำ? Raging Cannibal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner

CMU English Pronouncing Dictionary
CORROBORATE    K ER0 AA1 B ER0 EY2 T
CORROBORATED    K ER0 AA1 B ER0 EY2 T AH0 D
CORROBORATES    K ER0 AO1 B ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corroborate    (v) kˈərˈɒbərɛɪt (k @1 r o1 b @ r ei t)
corroborated    (v) kˈərˈɒbərɛɪtɪd (k @1 r o1 b @ r ei t i d)
corroborates    (v) kˈərˈɒbərɛɪts (k @1 r o1 b @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corroborate \Cor*rob"o*rate\ (k?r-r?b"?-r?t), v. t. [imp. & p.
   p. {Corroborated} (-r?`t?d); p. pr. & vb. n. {Corroborating}
   (-r?`t?ng). ] [L. corroboratus, p. p. of corroborare to
   corroborate; cor- + roborare to strengthen, robur strength.
   See {Robust}.]
   1. To make strong, or to give additional strength to; to
    strengthen. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As any limb well and duly exercised, grows stronger,
       the nerves of the body are corroborated thereby.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To make more certain; to confirm; to establish.
    [1913 Webster]
 
       The concurrence of all corroborates the same truth.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corroborate \Cor*rob"o*rate\ (-r?t), a.
   Corroborated. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corroborate
   v 1: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
      story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
      defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
      {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
      {negate}]
   2: give evidence for [syn: {validate}, {corroborate}]
   3: support with evidence or authority or make more certain or
     confirm; "The stories and claims were born out by the
     evidence" [syn: {corroborate}, {underpin}, {bear out},
     {support}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top