ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contumely

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contumely-, *contumely*, contume
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contumely[N] การสบประมาท, See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม, Syn. abuse, insult, revilement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contumely    (n) kˈɒntjuːmliː (k o1 n t y uu m l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contumely \Con"tu*me*ly\, n. [L. contumelia, prob. akin to
   contemnere to despise: cf. OF. contumelie. Cf. {Contumacy}.]
   Rudeness compounded of haughtiness and contempt; scornful
   insolence; despiteful treatment; disdain; contemptuousness in
   act or speech; disgrace.
   [1913 Webster]
 
      The oppressor's wrong, the proud man's contumely.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Nothing aggravates tyranny so much as contumely.
                          --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contumely
   n 1: a rude expression intended to offend or hurt; "when a
      student made a stupid mistake he spared them no abuse";
      "they yelled insults at the visiting team" [syn: {abuse},
      {insult}, {revilement}, {contumely}, {vilification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top