ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conic

K AA1 N IH0 K   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conic-, *conic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conic[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conic(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conics(คอน'นิคซฺ) n. สาขาเรขาคณิตที่เกี่ยวกับรูปกรวย
draconic(เดร'คอนนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายมังกร
laconic(ละคอน'นิค) adj. ใช้คำน้อย,กะทัดรัด,พูดสั้น ๆ, See also: laconically adv. ดูlaconic, Syn. concise

English-Thai: Nontri Dictionary
conical(adj) คล้ายรูปกรวย
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conic section; conicภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic-envelope; line conicสิ่งหุ้มภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic; conic sectionภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical-รูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conical foldชั้นหินคดโค้งรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conical helixเกลียวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical surfaceผิวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conicoid; quadric surfaceผิวกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric ๓] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
conic sectionภาคตัดกรวย, ส่วนโค้งที่ได้จากการตัดกรวยกลมด้วยระนาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conicallแบบกรวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's one of those Oriental, sort of conical pans. - No, no, no.เสียงคร้องแคร้งค์จากกระทะหลุม แบบที่ใช้กันแถบเอเซียไง Match Point (2005)
Some kind of... small, conical canine.บางชนิดของ เขี้ยวที่เป็นรูปทรงกรวยและเล็ก The Predator in the Pool (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคตัดกรวย[N] conic-section, Thai definition: ระบบเส้นโค้ง ซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ, Notes: (คณิตศาสตร์)
ลอมพอก[N] high pinnacled hat, See also: conical hat, Example: สมัยก่อนข้าราชการที่เข้าประจำหน้าที่ต้องสวมลอมพอก, Count unit: หัว, ศรีษะ, Thai definition: เครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา
เสี้ยม[ADJ] pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
รูปกรวย[adj.] (rūp krūay) EN: conical   FR: conique
ทรงกรวย [adj.] (song krūay) EN: conic ; funnelled ; funnel-shaped   FR: en entonnoir ; turbiné ; conique

CMU English Pronouncing Dictionary
CONIC    K AA1 N IH0 K
CONIC    K OW1 N IH0 K
CONICS    K AA1 N IH0 K S
CONICS    K OW1 N IH0 K S
CONICAL    K AA1 N IH0 K AH0 L
CONICAL    K OW1 N IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conic    (j) kˈɒnɪk (k o1 n i k)
conical    (j) kˈɒnɪkl (k o1 n i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆锥[yuán zhuī, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ, / ] conical; (cf 圓錐體|圆锥体 a cone), #38,076 [Add to Longdo]
锥形[zhuī xíng, ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical (cone shaped), #45,900 [Add to Longdo]
圆锥曲线[yuán zhuī qū xiàn, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] conic section, #108,296 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] conical cap, #124,170 [Add to Longdo]
圆锥形[yuán zhuī xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical; coniform [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelschnitt {m}conic section [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[, aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface [Add to Longdo]
アイコニックサイン[, aikonikkusain] (n) iconic signs [Add to Longdo]
アイコニックメモリ[, aikonikkumemori] (n) iconic memory [Add to Longdo]
綾藺笠[あやいがさ, ayaigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat [Add to Longdo]
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] (n) conic curve; conic section [Add to Longdo]
円錐振子[えんすいふりこ, ensuifuriko] (n) conical pendulum [Add to Longdo]
円錐図法[えんすいずほう, ensuizuhou] (n) conical projection [Add to Longdo]
円錐面[えんすいめん, ensuimen] (n) (circular) conical surface [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] conic curve, conics [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conic \Con"ic\, n. (Math.)
   A conic section.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conic \Con"ic\, Conical \Con"ic*al\, a. [Gr. ?: cf. F. conique.
   See {Cone}.]
   1. Having the form of, or resembling, a geometrical cone;
    round and tapering to a point, or gradually lessening in
    circumference; as, a conic or conical figure; a conical
    vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a cone; as, conic sections.
    [1913 Webster]
 
   {Conic section} (Geom.), a curved line formed by the
    intersection of the surface of a right cone and a plane.
    The conic sections are the parabola, ellipse, and
    hyperbola. The right lines and the circle which result
    from certain positions of the plane are sometimes, though
    not generally included.
 
   {Conic sections}, that branch of geometry which treats of the
    parabola, ellipse, and hyperbola.
 
   {Conical pendulum}. See {Pendulum}.
 
   {Conical projection}, a method of delineating the surface of
    a sphere upon a plane surface as if projected upon the
    surface of a cone; -- much used by makers of maps in
    Europe.
 
   {Conical surface} (Geom.), a surface described by a right
    line moving along any curve and always passing through a
    fixed point that is not in the plane of that curve.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conic
   adj 1: relating to or resembling a cone; "conical mountains";
       "conelike fruit" [syn: {conic}, {conical}, {conelike},
       {cone-shaped}]
   n 1: (geometry) a curve generated by the intersection of a plane
      and a circular cone [syn: {conic section}, {conic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top