Search result for

confederated

(105 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confederated-, *confederated*, confederat, confederate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา confederated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *confederated*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confederate[VI] รวมกลุ่มกัน
confederate[VT] รวมกลุ่มกัน, Syn. ally, unite
confederation[N] การรวมกลุ่มกัน, Syn. alliance
confederate with[PHRV] รวมกันเป็นสมาพันธ์ (กับชาติอื่น), See also: รวมตัวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal

English-Thai: Nontri Dictionary
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confederationสมาพันธรัฐ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confederationสมาพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
Had lee's confederate soldiers outflanked at appomattox.ทหารของพันธมิตรได้มีชัยเหนือกว่าที่แอพโพมาท๊อกซ์ The Price (2008)
Confederate soldiers, they fired on the church,ทหารที่รวมกลุ่มกัน พวกเขาระเบิดโบสถ์ Pilot (2009)
Confederate soldiers fired on a church with civilians inside.คือพลเรือนที่ถูกฆ่านั้น Family Ties (2009)
All the training the Confederate Army gave me was useless against the newborns.ที่ถูกฝึกมาในกองทัพสหพันธรัฐ\ นใช้ปราบพวกเกิดใหม่ไม่ไ้ด้เลย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
I am Major General Jedediah Garrett of the Confederate Army, and we are...ผมนายพลใหญ่เจดีเดีย กาเร็ท แห่งกองพลสันนิบาต และพวกเรา... Searching (2011)
I bet they have confederates planting evidence.ผมพนันได้เลยว่าเต้องมีพวกสมรู้ร่วมคิดคนอื่นอีกแน่ The Hot Potato Job (2011)
You really like saying "confederate," don't you?คุณนี่ชอบพูดคำว่า "คอนเฟเดอเรท" มากนะ Scott Free (2011)
I bought a confederate fighter, okay?ผมซื้อคอนเฟเดอเรทมาคันหนึ่ง Scott Free (2011)
My confederate party's in four hours --ปาร์ตี้คอนเฟเดอเรทของผม จะมีขึ้นในอีก 4 ชม.--- Scott Free (2011)
For this confederate.สำหรับคอนเฟเดอเรทคันนี้ Scott Free (2011)
Confederate. Who knows about the party?คอนเฟเดอเรท ใครรู้เรื่องปาร์ตัี้นี้บ้างครับ Scott Free (2011)
My nephew Devil Anse Hatfield proudly serves these here Confederate States of America.หลานชายฉัน ปิศาจแอนซี แฮตฟิลด์ รับใช้ฝ่ายสหพันธรัฐอเมริกาอย่างภาคภูมิ Episode #1.1 (2012)
Yeah, that's the fellow who found that sunken confederate ship ten years ago.ใช่ ชายคนที่พบ เรือคอนฟิเดอเรทที่จมไป เมื่อ 10 ปีที่แล้ว The Blue Butterfly (2012)
So, half the men were Confederate, the other half were the Union.ดังนั้น คนครึ่งหนึ่งเป็นพวกสมาพันธรัฐ ส่วนที่เหลือเป็นพวกสหภาพ Southern Comfort (2012)
Yep, but this is the confederate tomb of the unknown soldier.ใช่แต่นี่เป็นสุสานสหพันธรัฐของทหารนิรนาม Southern Comfort (2012)
Burn a confederate soldier's bones in a town full of rednecks?เผากระดูกทหารสหพันธรัฐ ในเมืองนี้เนี่ยนะ Southern Comfort (2012)
Lorelei Martins is a close confederate of Red John.โลเรไล มาร์ติน เป็นกลุ่ม คนสนิทของ เรด จอห์น The Crimson Ticket (2012)
She's a confederate of the serial killer Red John.เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด กับฆาตรกรต่อเเนื่องเรด จอห์น Cherry Picked (2012)
She's a confederate of the serial killer Red John.เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด กับฆาตรกรต่อเนื่องเรด จอห์น Cherry Picked (2012)
Confederate States of America.สหพันธรัฐอเมริกา John Carter (2012)
Word on the street is that he's developed a programme to turn the entire world banking system into fucking confederate.ไฮม์ผู้ต้องสงสัย มีข่าวว่าเขาได้พัฒนา โปรแกรมที่เจาะระบบธนาคารของโลก Escape Plan (2013)
Remove this cursed blade before your confederate is rendered to ash!ดึงดาบลงคาถานี่ออกไปซะ ก่อนที่พันธมิตรของเจ้า A Whiff of Sulfur (2013)
"of the Confederate States."ของสมาพันธรัฐ Free State of Jones (2016)
This is one of Connolly's Confederate sharpshooters.นี้เป็นหนึ่งในพันธมิตรแม่น โค โนลี ของ The Magnificent Seven (2016)
But while the Confederates are there we can't get across.แต่ตอนที่เขากำลังสู้รบกันอยู่นั้น เราข้ามไปไม่ได้นี่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You have a confederate who signals you.มีคนส่งสัญญาณบอกคุณล่ะสิ The Illusionist (2006)
If your sex organs dangle,you're the confederates.ถ้าอวัยวะคุณ 6 อย่างห้อยแกว่งไปแกว่งมา คุณไปอยู่รวมกัน 97 Seconds (2007)
Confederate General Albert Pike. He was a remarkable man.อัลเบิตท์ ไพค์ นายพลแห่งสหพันธ์ เขาเป็นคนที่โดดเด่นมาก. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Ben, can you imagine if the Confederates got their hands on the City of Gold...เบ็น, ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้านครฝ่ายใต้พบนครแห่งทองคำ... National Treasure: Book of Secrets (2007)
A letter from Queen Victoria to the Confederate General Albert Pike?จดหมายจากราชินีวิตอเรีย ถึงนายพลฝ่ายใต้อัลเบิร์ด ไพค์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Seems the dear old queen was partial to the Confederate cause.ดูเหมือนพระนางจะสนับสนุน อุดมการณ์ฝ่ายใต้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
It's actually from Confederated Products.Nein, alles von Confederated Products. Go (1999)
Almost everything here is from Confederated Products from the toilet paper to the candles to the ham.Fast alles in diesem Haus stammt von Confederated Products vom Klopapier, bis hin zu den Kerzen, bis hin zu dem Schinken. Go (1999)
Confederated Products is a multilevel, direct wholesaling company.Confederated Products ist ein Konzern, der nur Direktverkauf betreibt. Go (1999)
It's Confederated Products.Es sind Confederated Products. Go (1999)
In the article there was a photo of a Confederate General John Bell Hood, affectio... affectio... affec... affectionately known as the Iron Boar.Im Artikel... im Artikel war ein Foto eines Confederate General John Bell Hood, liebevo... liebevo... liebe... liebevoll genannt: eiserner Eber. Buffalo Soldiers (2001)
There was a photo of the Confederate General John Bell Hood, affectionately... affec... affectionately known as the Iron Boar.Da war ein Foto eines Confederate General John Bell Hood, liebevoll liebev... liebevoll genannt: eiserner Eber. Buffalo Soldiers (2001)
The confederation cougars versus the Pluto Plunderers!Die Confederation cougars gegen die Pluto Plunderers! Mutilation Ball (2004)
I bought a confederate fighter, okay?- Ich habe eine Confederate Fighter gekauft. Scott Free (2011)
My confederate party's in four hours --Meine Confederate-Party ist in vier Stunden... Scott Free (2011)
For this confederate.Für diese Confederate. Scott Free (2011)
You really like saying "confederate," don't you?- Sie sagen wirklich gern "Confederate"? - Confederate. Scott Free (2011)
Confederated Global Investments is my employer.Ich arbeite für Confederated Global Investments. Rabbit in a Snowstorm (2015)
And we should cash that check, have Karen see what she can find out about Confederated Global.Lösen wir den Scheck ein. Und Karen soll Confederated Global überprüfen. Rabbit in a Snowstorm (2015)
Confederated Global Investments.Confederated Global Investments. Shadows in the Glass (2015)
What about Confederated Global?Was ist mit Confederated Global? Speak of the Devil (2015)
She would have been pleasing to have about the place is all.Scotland Yard, "British Medical Association", "French Confederation", A White World Made Red (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confederatThe troops fought with Grant against the Confederates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง[N] accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สมาพันธ์[N] federation, See also: confederation, confederacy, Syn. สหพันธรัฐ, Thai definition: รัฐหลายรัฐรวมกัน โดยให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น แต่รัฐหนึ่งๆ ยังตั้งทูตประจำชาติอื่นได้สำหรับกิจเฉพาะของตน
สมาพันธ์[N] confederation, See also: union, league, Syn. สมาคม, Example: พ่อค้าปลีกในบางแห่งจะมีอิทธิพล เพราะมีการรวมกันเป็นสมาพันธ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุดตาน [n.] (phut tān) EN: Rose of Sharon ; Cotton rose hibiscus ; Changeable rose mallow ; Confederate rose mallow   
สมาพันธ์[n.] (samāphan) EN: confederation ; federation   
สมาพันธรัฐ[n.] (samāphantharat) EN: confederation ; commonwealth   FR: confédération [f]
สมาพันธรัฐสวิส[n. prop.] (Samāphantharat Sawit) EN: Swiss Confederation   FR: Confédération helvétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFEDERATE    K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 T
CONFEDERATE    K AH0 N F EH1 D ER0 EY2 T
CONFEDERATION    K AH0 N F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confederate    (n) (k @1 n f e1 d @ r @ t)
confederate    (v) (k @1 n f e1 d @ r ei t)
confederated    (v) (k @1 n f e1 d @ r ei t i d)
confederates    (n) (k @1 n f e1 d @ r @ t s)
confederates    (v) (k @1 n f e1 d @ r ei t s)
confederating    (v) (k @1 n f e1 d @ r ei t i ng)
confederation    (n) (k @1 n f e2 d @ r ei1 sh @ n)
confederations    (n) (k @1 n f e2 d @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündnis {n} | Bündnisse {pl}confederation | confederations [Add to Longdo]
Bundesgenosse {n} | Bundesgenossen {pl}confederate | confederates [Add to Longdo]
Staatenbund {m}confederation [Add to Longdo]
Staatenbündnis {n}confederation of states [Add to Longdo]
verbünden | verbündet | verbündetto confederate | confederated | confederates [Add to Longdo]
verbündet; konföderativ {adj}confederative [Add to Longdo]
vereinigen | vereinigendto confederate | confederating [Add to Longdo]
vereinigteconfederated [Add to Longdo]
eidg. : eidgenössisch (Schweiz)fed. : federal, confederate, Swiss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
コンフェデレーション[, konfedere-shon] (n) confederation [Add to Longdo]
コンフェデレーションズカップ[, konfedere-shonzukappu] (n) Confederations Cup [Add to Longdo]
国家連合[こっかれんごう, kokkarengou] (n) federation of states; confederation of nations [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia) [Add to Longdo]
南部連合国[なんぶれんごうこく, nanburengoukoku] (n) Confederate States of America; CSA [Add to Longdo]
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom [Add to Longdo]
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n,vs,adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P) [Add to Longdo]
連合規約[れんごうきやく, rengoukiyaku] (n) Articles of Confederation (1781) [Add to Longdo]
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n,adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allied nation; ally; confederation, #59,441 [Add to Longdo]
邦联[bāng lián, ㄅㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] confederation, #71,592 [Add to Longdo]
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian Football Confederation, #193,033 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederate \Con*fed"er*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Confederated}; p. pr. & vb. n. {Confederating}.]
   To unite in a league or confederacy; to ally.
   [1913 Webster]
 
      With these the Piercies them confederate. --Daniel.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top