ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condensate

K AA1 N D AH0 N S EY2 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condensate-, *condensate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensate pan; drain panถาดรับน้ำทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensate; distillate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Condensate แก๊สธรรมชาติเหลว
เป็นแก๊สธรรมชาติที่มีสูตรโครงสร้างของโมเลกุล ประกอบด้วย คาร์บอน 5 ตัว (เพนเทน) หรือ 6 ตัว (เฮกเซน) มีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิและความดันของบรรยากาศ [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSATE K AA1 N D AH0 N S EY2 T
CONDENSATES K AA1 N D AH0 N S EY2 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
還水[かんすい, kansui] (n,n-pref) (See 還水槽) condensate return [Add to Longdo]
還水槽[かんすいそう, kansuisou] (n) (See 還水) condensate receiver tank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condensate \Con*den"sate\, a. [L. condensatus, p. p. of
   condensare. See {Condense}, v. t.]
   Made dense; condensed.
   [1913 Webster]
 
      Water . . . thickened or condensate.   --Peacham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condensate \Con*den"sate\, v. t. [imp. & p. p. {Condensated}; p.
   pr. & vb. n. {Condensating}.]
   To condense. [R.] --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condensate
   n 1: a product of condensation
   2: atmospheric moisture that has condensed because of cold [syn:
     {condensation}, {condensate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top