ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intelligible

IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligible-, *intelligible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligible[ADJ] ซึ่งสามารถเข้าใจได้ดี, Syn. clear, comprehensible, understandable, Ant. incomprehensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligible(อินเทล'ลิจิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้ดี,เข้าใจง่าย,เข้าใจได้., See also: intelligibleness n. intelligibly adv.
unintelligible(อันอินเทล'ลิจิเบิล) adj. ไม่ฉลาด,ไม่สามารถเข้าใจได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
intelligible(adj) เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
unintelligible(adj) ไม่สามารถจะเข้าใจได้,ไม่ฉลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligibleThe meaning of the words is intelligible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังไม่ได้ศัพท์[adj.] (fang mai dāi sap) EN: unintelligible   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLIGIBLE IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligible (j) ˈɪntˈɛlɪʤəbl (i1 n t e1 l i jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
難解[なんかい, nankai] (adj-na,n) difficult to understand; unintelligible; abstruse; (P) [Add to Longdo]
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]
分かり悪い;分かりにくい;分かり難い(oK);判り難い;解り悪い(oK);解り難い[わかりにくい, wakarinikui] (adj-i) hard to understand; incomprehensible; unintelligible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligible \In*tel"li*gi*ble\, [L. intellegibilis: cf. F.
   intelligible. See {Intelligent}.]
   Capable of being understood or comprehended; as, an
   intelligible account or description; intelligible
   pronunciation, writing, etc.
   [1913 Webster]
 
      The intelligible forms of ancient poets. --Coleridge.
 
   Syn: Comprehensible; perspicuous; plain; clear.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligible
   adj 1: capable of being apprehended or understood [syn:
       {apprehensible}, {intelligible}, {graspable},
       {perceivable}, {understandable}]
   2: well articulated or enunciated, and loud enough to be heard
     distinctly; "intelligible pronunciation" [ant:
     {unintelligible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top