ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocksure

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocksure-, *cocksure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocksure[ADJ] แน่นอน, Syn. certain, sure
cocksure[ADJ] มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด,มั่นใจที่สุด,แน่นอนเกินไป,ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cocksure(adj) แน่ใจมาก,มั่นใจมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocksureI am not cocksure of my position.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocksure (j) kˌɒkʃˈuəʳr (k o2 k sh u@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocksure \Cock"sure`\, a.
   1. Perfectly safe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We steal as in a castle, cocksure: . . . we walk
       invisible.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Quite certain. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       I thought myself cocksure of the horse which he
       readily promised me.         --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. overconfident; -- of people; as, the team was so cocksure
    of winning that they didn't practice in the week before
    the big game.. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cocksure
   adj 1: marked by excessive confidence; "an arrogant and cocksure
       materialist"; "so overconfident and impudent as to speak
       to the queen"; "the less he knows the more positive he
       gets" [syn: {cocksure}, {overconfident}, {positive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top