ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civics

S IH1 V IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civics-, *civics*, civic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civics(n) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civics(ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civicsวิชาหน้าที่พลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civicsวิชาหน้าที่พลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civicsหน้าที่พลเมือง [TU Subject Heading]
Civics, Americanหน้าที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as much as I enjoy giving impromptu civics lessons, และมากเท่าที่ฉันจะสนุกกับการเรียนกฏหมายแพ่ง Grilled Cheesus (2010)
This is civics class in action!นี่คือการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองภาคปฏิบัติ Episode #1.9 (2010)
If I don't get 30 hours done by Friday, they say I'll flunk Civics and we'll have to pay for some class in the summer.ถ้าทำไม่ถึง 30 ชม. ก่อนวันศุกร์ ผมจะตกหน้าที่พลเมือง เราต้องเสียค่าเรียนพิเศษงี่เง่า ให้หน้าร้อน Back to Summer (2011)
You are being tested on what is in Civics Today.นายต้องสอบตามที่ หนังสือหน้าที่พลเมืองเขียนไว้ The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIVICS S IH1 V IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civics (n) sˈɪvɪks (s i1 v i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
公民科[こうみんか, kouminka] (n) (subject of) civics [Add to Longdo]
公民学[こうみんがく, koumingaku] (n) civics [Add to Longdo]
倫社[りんしゃ, rinsha] (n) ethics and civics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Civics \Civ"ics\, n.
     The science of civil government.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  civics
      n 1: the social science of municipal affairs

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top