ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cited

S AY1 T AH0 D   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cited-, *cited*, cit, cite
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In your motion, you cited chronic, um...ในคำร้องของคุณ คุณอ้างว่าเป็นมานานแล้ว English, Fitz or Percy (2005)
This has been cited as the department's most successful operation since the Linderman Act was passed four years ago.คุณควรไปตรวจเช็ค จำได้ไหม? ขอโทษ ฉันลืม Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
In 1980 it became a UNESCO World Heritage Site and was cited...ในปี 1980 สถานที่นี้ได้กลายเป็นมรดกโลดและ Slumdog Millionaire (2008)
He's cited as the reason Congress is considering the first national crime bill, making criminal enterprise across state lines a federal offense.เขาเป็นเหตุผลให้สภาผู้แทนพิจารณาร่างกฏหมายอาชญกรรมแห่งชาติฉบับแรก ทำให้อาชญกรรมข้ามรัฐเป็นคดีกลาง Public Enemies (2009)
The source that you citedแหล่งที่เธออ้างอิงถึง Unpleasantville (2010)
This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment, Confessions (2010)
Kate cited additional income as caregiver on her tax returns when she was a college student.เคท อ้างว่ามีรายได้เสริม จากการเป็นผู้ดูแล ในการขอคืนภาษีของเธอ เมื่อยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัย The Stranger (2011)
He came in third on America's Got Talent. Got cited twice for a DUI.เขาได้ที่ 3 รายการ America's Got Talent ถูกจับสองครั้งข้อหาเมาแล้วขับ Source Code (2011)
- That's the guy that was cited twice for DUI. - For DUI. I know.เขาถูกจับข้อหาเมาแล้วขับตั้ง 2 หน ผมรู้ Source Code (2011)
But still -- 1928, three deaths cited as spontaneous combustion.ตั้งแต่ ค.ศ.1928 มีศพ 3 ศพ จากปรากฎการณ์ไฟลุกทั่วตัว Time After Time (2012)
There are many methods cited to dispelling shadow beings, but unless you have an arrow blessed by one of the high priests of Angkor...มีกล่าวไว้หลายวิธี สำหรับจัดการปีศาจเงาทั้งหลาย แต่เราต้องมีลูกศร ที่ปลุกเสกโดยนักบวชแห่งอังกอร์ Whispers in the Dark (2015)
He got really wasted and decided to insult the waitress, so I cited him for public intoxication.เขาทำตัวไม่ดีกับเด็กเสิร์ฟ แบบสุดไเลย ฉันก็เลยจับเขาข้อหาสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะ The Darkness and the Light (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citedA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
citedThe data cited in King's research is taken from UNESCO's 1970 white paper on world population.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight   FR: être tout excité
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited   FR: être excité ; être en chaleur
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated   FR: être excité ; être exalté

CMU English Pronouncing Dictionary
CITED    S AY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cited    (v) sˈaɪtɪd (s ai1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about [Add to Longdo]
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated [Add to Longdo]
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
興奮状態[こうふんじょうたい, koufunjoutai] (n) excited condition; excited state [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cite \Cite\, v. t. [imp. & p. p. {Cited}; p. pr. & vb. n.
   {Citing}] [F. citer, fr. L. citare, intens. of cire,
   ci[=e]re, to put in motion, to excite; akin to Gr.? to go,
   Skr. ? to sharpen.]
   1. To call upon officially or authoritatively to appear, as
    before a court; to summon.
    [1913 Webster]
 
       The cited dead,
       Of all past ages, to the general doom
       Shall hasten.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Cited by finger of God.        --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge; to enjoin. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To quote; to repeat, as a passage from a book, or the
    words of another.
    [1913 Webster]
 
       The devil can cite Scripture for his purpose.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To refer to or specify, as for support, proof,
    illustration, or confirmation.
    [1913 Webster]
 
       The imperfections which you have cited. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To bespeak; to indicate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Aged honor cites a virtuous youth.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To notify of a proceeding in court. --Abbot
 
   Syn: To quote; mention, name; refer to; adduce; select; call;
     summon. See {Quote}.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CITED
     Copyright In Transmitted Electronic Documents (ESPRIT)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top