ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumvent

S ER2 K AH0 M V EH1 N T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumvent-, *circumvent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumvent[VT] หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, elude, bypass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
circumvent(vi) ล้อมจับ,ดัก,ตีวงกั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Section 216 of the Patriot Act allows us to circumvent probable cause in the face of a national security threat, in this case,มาตรา 216 กฏหมายต่อการก่อการร้าย ไม่ให้เราหลีกเลี่ยง เหตุสงสัย ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง Eagle Eye (2008)
She circumvented my authority.เธอขัดคำสั่งผม Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
You know, it's only a matter of time before the drones circumvent that star and find us, and with the FTL engines still off-line, we're sitting ducks.คุณรู้ใช่มั้ย มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น ก่อนที่พวกหุ่นยนต์จะหลีกเลี่ยงออกจากดาวดวงนั้น และค้นหาเราเจอ Resurgence (2010)
And I didn't even have to circumvent a middlebox.และฉันได้มาตรงๆ โดยไม่ต้องสืบหา Taking Account (2011)
We circumvented the DOD mainframes and are getting a satellite feed direct from the Tactical Ground Station.เราวางกับดักบนเมนเฟรมของกระทรวกลาโหมแล้ว และกำลังยิงข้อมูลจากดาวเทียม ส่งไปยังสถานีภาคพื้น Cyber Threat (2011)
While circumventing facial recognition?แม้แต่ระบบป้องกันยังจับไม่ได้เลย Heartbreak Hotel (2011)
We'll need to circumvent the main panel to shut off the alarm.เราจำเป็นต้องใช้แผนตัดแผงควบคุมไฟฟ้าตัวหลัก เพื่อที่จะปิดสัญญาณเตือน Upper West Side Story (2012)
They circumvented the alarm but didn't steal anything.พวกเขาหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือนภัยแต่ไม่ได้ขโมยอะไรค่ะ Neighborhood Watch (2012)
It's a cutting-edge black box designed to circumvent the best security systems out there.มันเป็นเครื่องตัดสัญญาณ กล่องดำ ถูกสร้างมาเพื่อรบกวน /N ระบบรักษาความปลอดภัย Honor Among Thieves (2012)
If you could survive the trip into a black hole, you might emerge in another place and time in our own universe, circumventing the first commandment of relativity... thou shalt not travel faster than light.ถ้าคุณสามารถอยู่รอดได้ เดินทางเข้าไปในหลุมดำ คุณอาจจะเกิดขึ้นในสถานที่อื่น และเวลาในจักรวาลของเราเอง A Sky Full of Ghosts (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumventResearchers announce method of circumventing Windows Vista security features.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยงกฎหมาย[v. exp.] (līeng kotmāi) EN: get around the law ; circumvent a law   FR: contourner la loi

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMVENT    S ER2 K AH0 M V EH1 N T
CIRCUMVENTS    S ER2 K AH0 M V EH1 N T S
CIRCUMVENTED    S ER2 K AH0 M V EH1 N T IH0 D
CIRCUMVENTING    S ER2 K AH0 M V EH1 N T IH0 NG
CIRCUMVENTION    S ER2 K AH0 M V EH1 N CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumvent    (v) sˌɜːʴkəmvˈɛnt (s @@2 k @ m v e1 n t)
circumvents    (v) sˌɜːʴkəmvˈɛnts (s @@2 k @ m v e1 n t s)
circumvented    (v) sˌɜːʴkəmvˈɛntɪd (s @@2 k @ m v e1 n t i d)
circumventing    (v) sˌɜːʴkəmvˈɛntɪŋ (s @@2 k @ m v e1 n t i ng)
circumvention    (n) sˌɜːʴkəmvˈɛnʃən (s @@2 k @ m v e1 n sh @ n)
circumventions    (n) sˌɜːʴkəmvˈɛnʃənz (s @@2 k @ m v e1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂回;迂廻[うかい, ukai] (n) (1) detour; (vs) (2) to detour; to circumvent; (n) (3) {mil} turning movement [Add to Longdo]
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on [Add to Longdo]
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones) [Add to Longdo]
脱法[だっぽう, dappou] (n,vs) evasion of the law; circumvention of the law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumvent \Cir`cum*vent"\, v. t. [imp. & p. p. {Circumvented};
   p. pr. & vb. n. {Circumventing}.] [L. circumventis, p. p. of
   circumvenire, to come around, encompass, deceive; circum +
   venire to come, akin to E. come.]
   To gain advantage over by arts, stratagem, or deception; to
   decieve; to delude; to get around.
   [1913 Webster]
 
      I circumvented whom I could not gain.  --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumvent
   v 1: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
      Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
      {circumvent}]
   2: beat through cleverness and wit; "I beat the traffic"; "She
     outfoxed her competitors" [syn: {outwit}, {overreach},
     {outsmart}, {outfox}, {beat}, {circumvent}]
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top