หรือคุณหมายถึง bypaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bypass

B AY1 P AE2 S   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bypass-, *bypass*, bypas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bypass[N] ทางอ้อม, See also: ถนนรอบเมือง, Syn. detour, side road

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bypassทางเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassทางเลี่ยงเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassทางเลี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bypass airลมเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypass factor (BF)แฟกเตอร์เลี่ยง (บีเอฟ) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypass filterหม้อกรองเบี่ยงบางส่วน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypass timerอุปกรณ์จับเวลาเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypass valveลิ้นเบี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bypassกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้ต่อตัวเองได้โดยตรง,ทางลัด,ทดแทน [การแพทย์]
Bypass block of contentการข้ามบล็อกเนื้อหา
กลไกเพื่อข้ามบล็อกเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆ ในหน้าเว็บหลายๆ หน้า [Assistive Technology]
bypass channelbypass channel, ทางเบี่ยงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bypass floodwaybypass floodway, ทางเบี่ยงน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bypassingโดยการเสี่ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well, we could bypass training.- งั้นไม่เอาคนจากโปรแกรมฝึก Spies Like Us (1985)
No one's ever attempted a double bypass... brain transplant before.ไม่มีใครที่เคยพยายามแยกออก เป็นสองชิ้นได้ ย้ายสมองออกก่อน. Toy Story (1995)
We're coming down. We're clamped and off bypass.เราคีบไว้แล้วและตัดผ่านแล้ว City of Angels (1998)
Tom, I got to get back on bypass here. Almost there.ใกล้ได้แล้ว / ขอเวลาอีกเจ็ดนาที City of Angels (1998)
Running the bypass.วิ่งไปที่ทางผ่าน Resident Evil (2002)
- Can you bypass it?-คุณทำมันได้ไหม? Resident Evil (2002)
it only takes a moderate genius to bypass them.ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็แก้มันได้ Hidden (2005)
The town got bypassed just to save ten minutes of driving.เมืองที่ได้ข้ามเพียงเพื่อ ประหยัดสิบนาทีในการขับรถ Cars (2006)
Triple bypass last June.Triple bypass last June. Awake (2007)
I just wanna be on bypass before Larry gets back.I just wanna be on bypass before Larry gets back. Awake (2007)
[Penny] Guys, finish putting him on bypass.[Penny] Guys, finish putting him on bypassAwake (2007)
[Puttnam] We gotta get him back on bypass.เราต้องเปิดบายพาส Awake (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดผ่าน[V] cut through, See also: bypass, Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน, Example: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน
ส่งข้าม[V] bypass, See also: send around, Example: ท่านสั่งลูกน้องให้หยิบเอกสารส่งข้ามมาให้, Thai definition: ส่งโดยผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทางเลี่ยง[N] bypass, Syn. ทางเบี่ยง, เส้นทางเลี่ยง, Example: กองบังคับการจราจรแจ้งให้ใช้ทางเลี่ยงมุ่งสู่ภาคเหนือ เพราะปริมาณรถมีมาก, Count unit: ทาง, Thai definition: ทางที่เบี่ยงออกไปจากทางเดิมเพื่อหลบหลีก
ทางเลี่ยงเมือง[N] bypass, Syn. ทางอ้อมเมือง, Ant. ทางเข้าเมือง, ทางหลัก, Example: พ่อกลัวรถติดจึงใช้ทางเลี่ยงเมือง เพราะในเมืองมีงานประจำปี, Count unit: เส้น, ทาง, Thai definition: ทางหรือถนนที่เบี่ยงหรืออ้อมออกไปจากตัวเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double   FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
เส้นทางเลี่ยง[n. exp.] (senthāng līeng) EN: bypass   

CMU English Pronouncing Dictionary
BYPASS    B AY1 P AE2 S
BYPASSED    B AY1 P AE2 S T
BYPASSES    B AY1 P AE2 S AH0 Z
BYPASSING    B AY1 P AE2 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bypass    (v) bˈaɪpaːs (b ai1 p aa s)
bypassed    (v) bˈaɪpaːst (b ai1 p aa s t)
bypasses    (v) bˈaɪpaːsɪz (b ai1 p aa s i z)
bypassing    (v) bˈaɪpaːsɪŋ (b ai1 p aa s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分流[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, ] bypass, #8,948 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitkondensator {m}bypass capacitor [Add to Longdo]
Hochwasserrinne {f}; Entlastungskanal {m}bypass channel [Add to Longdo]
Umgehungsstraße {f}; Umgehung {f} | Umgehungsstraßen {pl}bypass | bypasses [Add to Longdo]
Umleitung {f} | Umleitungen {pl}bypass | bypasses [Add to Longdo]
Umleitungskanal {m}bypass channel [Add to Longdo]
Bypass-Operation {f} [med.]bypass surgery [Add to Longdo]
Bypass {m} [med.]bypass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイパス[, baipasu] (n,vs) bypass; (P) [Add to Longdo]
バイパス手術[バイパスしゅじゅつ, baipasu shujutsu] (n) bypass operation [Add to Longdo]
バスコン[, basukon] (n) (1) birth control; (2) bypass capacitor [Add to Longdo]
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na,n,adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P) [Add to Longdo]
急行[きゅうこう, kyuukou] (n,vs,adj-no) (1) moving at high speed; (2) (abbr) (See 急行列車) express (e.g. train that bypasses many stations); (P) [Add to Longdo]
障害迂回[しょうがいうかい, shougaiukai] (n) fail-over; fault bypass [Add to Longdo]
障害迂回ブロック[しょうがいうかいブロック, shougaiukai burokku] (n) fault bypass block [Add to Longdo]
側路[そくろ, sokuro] (n) access lanes (e.g. on a freeway); service road; bypass [Add to Longdo]
抜け裏[ぬけうら, nukeura] (n) byway; bypass [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 By-pass \By"-pass\, n. (Mech.)
   A by-passage, for a pipe, or other channel, to divert
   circulation from the usual course.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bypass
   n 1: a highway that encircles an urban area so that traffic does
      not have to pass through the center [syn: {beltway},
      {bypass}, {ring road}, {ringway}]
   2: a surgically created shunt (usually around a damaged part)
   3: a conductor having low resistance in parallel with another
     device to divert a fraction of the current [syn: {shunt},
     {electrical shunt}, {bypass}]
   v 1: avoid something unpleasant or laborious; "You cannot bypass
      these rules!" [syn: {bypass}, {short-circuit}, {go around},
      {get around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top