ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

christen

K R IH1 S AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christen-, *christen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
christen[VT] ทำพิธีล้างบาปและตั้งชื่อให้, Syn. name, baptize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
christendom(คริส'เซินดัม) n. ชาวคริส
christening(คริส'เซินนิง) n. พิธีชำระล้าง (baptism) ของศาสนาคริสต์,พิธีตั้งเรือและปล่อยเรือลงน้ำ,พิธีตั้งชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This prick last week asked me to christen his kid.เมื่ออาทิตย์ก่อน ไอเหี้ยนี่ขอให้ฉันตั้งชื่อลูกมัน Goodfellas (1990)
Anniversaries, christenings. We only went to each other's houses.วันครบรอบ,วันคริสต์ เราจะไปมาหากันและกัน Goodfellas (1990)
AND AFTER THE BABY'S BORN, I'LL HAVE A CHRISTENING PARTY?แล้วพอลูกฉันคลอด เราค่อยจัดปาร์ตี้คริสเตียนแทน If There's Anything I Can't Stand (2007)
The child christened Michael Myers has become a sort of ghost, a mere shape of a human being.เด็กชายชื่อว่าไมเคิล ไมเออร์ ผู้ซึ่งได้กลายเป็นปีศาจร้าย ภายนอกเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาคนนึง Halloween (2007)
And the christening will be a week on Saturday and we're all invited.เข้าพิธีชำระบาปในวันเสาร์นี้ และเชิญพวกเราด้วย Hot Fuzz (2007)
I shall choose one of you to christen the wheel.ฉันจะเลือกพวกนายคนนึงมาหมุนวงล้อนี่ Chuck Versus the Seduction (2008)
Will christen a brand-new barbecue.จะทำได้ครั้งแรก สำหรับการทำบาบีคิว Connect! Connect! (2009)
What do you say we christen my legacy?แล้วเธอจะว่าไงล่ะ ทำพิธีล้างบาปให้มรดก The Lost Boy (2009)
I can't think of a better way to christen the ballroomฉันคิดไม่ออกเลยว่าอะไรจะดีไปกว่า ห้องจัดเลี้ยงคริสเตียน The Grandfather: Part II (2009)
I am christening the kitchen with a little bolognese.ฉันให้ชื่อครัวกับโบลอกเนสเล็กน้อย The Debarted (2009)
The christening will just have to be our reward for a safe return.การเจิมเรือครั้งนี้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย Star Trek (2009)
The cruelest honor in Christendom.การเทิดพระเกียรติของ crestinatatii เลือดเย็น. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
christenHe was christened John.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสตจักร[N] Christendom, Example: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์, Thai definition: โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTEN    K R IH1 S AH0 N
CHRISTENED    K R IH1 S AH0 N D
CHRISTENDOM    K R IH1 S AH0 N D AH0 M
CHRISTENING    K R IH1 S AH0 N IH0 NG
CHRISTENING    K R IH1 S N IH0 NG
CHRISTENSEN    K R IH1 S T AH0 N S AH0 N
CHRISTENSON    K R IH1 S T AH0 N S AH0 N
CHRISTENBURY    K R IH1 S AH0 N B EH2 R IY0
CHRISTENBERRY    K R IH1 S AH0 N B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
christen    (v) krˈɪsn (k r i1 s n)
christens    (v) krˈɪsnz (k r i1 s n z)
christened    (v) krˈɪsnd (k r i1 s n d)
Christendom    (n) krˈɪsndəm (k r i1 s n d @ m)
christening    (v) krˈɪsnɪŋ (k r i1 s n i ng)
Christendoms    (n) krˈɪsndəmz (k r i1 s n d @ m z)
christenings    (n) krˈɪsnɪŋz (k r i1 s n i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Christentum {n}Christianity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
命名(P);銘名(iK)[めいめい, meimei] (n,vs,adj-no) naming; christening; (P) [Add to Longdo]
命名式[めいめいしき, meimeishiki] (n) christening (ceremony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Christen \Chris"ten\, v. t. [imp. & p. p. {Christened}; p. pr. &
   vb. n. {Christening}.] [AS. cristnian to make a Christian,
   fr. cristen a Christian.]
   [1913 Webster]
   1. To baptize and give a Christian name to.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a name; to denominate. "Christen the thing what
    you will." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To Christianize. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To use for the first time. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 christen
   v 1: administer baptism to; "The parents had the child baptized"
      [syn: {baptize}, {baptise}, {christen}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 christen /kristən/
  Christian

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top