ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

christendom

K R IH1 S AH0 N D AH0 M   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christendom-, *christendom*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christendom(คริส'เซินดัม) n. ชาวคริส

English-Thai: Nontri Dictionary
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I'm loath to discredit any man of the cloth, he's the biggest snake in Christendom since the one that bit Eve.ถึงแม้ว่าฉันไม่อยากจะทำให้ผู้ชายต้องเสื่อมเสีย เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสจักร Father and the Bride (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสตจักร[N] Christendom, Example: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์, Thai definition: โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTENDOM K R IH1 S AH0 N D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Christendom (n) krˈɪsndəm (k r i1 s n d @ m)
Christendoms (n) krˈɪsndəmz (k r i1 s n d @ m z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Christendom \Chris"ten*dom\, n. [AS. cristend[=o]m; cristen a
   Christian + -dom.]
   1. The profession of faith in Christ by baptism; hence, the
    Christian religion, or the adoption of it. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The name received at baptism; or, more generally, any name
    or appelation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Pretty, fond, adoptious christendoms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That portion of the world in which Christianity prevails,
    or which is governed under Christian institutions, in
    distinction from heathen or Mohammedan lands.
    [1913 Webster]
 
       The Arian doctrine which then divided Christendom.
                          --Milton
    [1913 Webster]
 
       A wide and still widening Christendom. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. The whole body of Christians. --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Christendom
   n 1: the collective body of Christians throughout the world and
      history (found predominantly in Europe and the Americas and
      Australia); "for a thousand years the Roman Catholic Church
      was the principal church of Christendom" [syn:
      {Christendom}, {Christianity}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 christendom /kristəndɔm/
  1. Christianity
  2. Christianity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top