ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baptize

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baptize-, *baptize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baptize(vt) ทำพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์, See also: ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์, Syn. purify, immerse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baptize(แบพไทซ') { baptised, baptized, baptising, baptizing, baptises, baptizes } vt., vi. ทำพิธีล้างบาปให้, ทำให้สะอาดบริสุทธิ์, ตั้งชื่อ, Syn. cleanse, Ant. pollute, stain

English-Thai: Nontri Dictionary
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์, ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์, ทำพิธีล้างบาป

WordNet (3.0)
baptize(v) administer baptism to, Syn. baptise, christen

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Baptize

v. t. [ imp. & p. p. Baptized p. pr. & vb. n. Baptizing. ] [ F. baptiser, L. baptizare, fr. Gr. bapti`zein. See Baptism. ] 1. To administer the sacrament of baptism to. [ 1913 Webster ]

2. To christen (because a name is given to infants at their baptism); to give a name to; to name. [ 1913 Webster ]

I'll be new baptized;
Henceforth I never will be Romeo. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To sanctify; to consecrate. [ 1913 Webster ]

Baptizement

n. The act of baptizing. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Baptizer

n. One who baptizes. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต Wuthering Heights (1992)
Michael Rizzi, will you be baptized?Michael Rizzi, will you be baptized? The Godfather (1972)
Dearest Frederick, I havejust passed the church where Jeffrey was baptized.เฟรดเดอริคยอดรัก ฉันเพิ่งผ่านโบสถ์ที่เจฟฟรี่ย์รับศีล The Red Violin (1998)
She's not even baptized.เธอยังไม่เคยรับศีลล้างบาปเลยนะคะ Love So Divine (2004)
I have an idea. Try to get her baptized.ฉันคิดออกแล้ว ต้องพยายามทำให้เธอรับศีลล้างบาปให้ได้ Love So Divine (2004)
Teach catechism for her to be baptized.สอนบัญญัติสิบประการให้เธอซะ เพื่อเธอจะได้รับศีลล้างบาป Love So Divine (2004)
List of duties Baptizing BongHee Xสิ่งที่ต้องทำ A พิธีล้างบาปของบองฮี X Love So Divine (2004)
Don't wanna baptize her?ไม่อยากจะทำพิธีล้างบาปให้เธอเหรอ ? Love So Divine (2004)
- Should I get baptized?- ฉันจะเข้าพิธีรับศีลล้างบาปได้มั้ย ? Love So Divine (2004)
Aren't you happy I'm getting baptized?นายไม่ดีใจเหรอไง ที่ฉันจะเข้าพิธีล้างบาปน่ะ ? Love So Divine (2004)
You're getting baptized. Why should I be?คุณจะรับศีลล้างบาป แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมด้วยล่ะ ? Love So Divine (2004)
You won't see me get baptized?นายอาจไม่ได้มาในพิธีรับศีลล้างบาปของฉันใช่มั้ย ? Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baptizeAnd people were constantly coming to be baptized.
baptizeExcept that the one who sent me to baptize with water told me...
baptizeHe was baptized a Catholic.
baptizeI baptize with water.
baptizeShe was baptized Mary.
baptizeThe man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. [ Bible ]
baptizeWhy then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
baptize
baptized
baptized

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baptize
baptized
baptizes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施洗[shī xǐ, ㄕ ㄒㄧˇ,  ] baptize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受洗[じゅせん, jusen] (n, vs) (See 洗礼) being baptized; undergoing baptism [Add to Longdo]
洗礼者[せんれいしゃ, senreisha] (n) baptist; baptizer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top