ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checking

CH EH1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checking-, *checking*, check
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
checking programโปรแกรมตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ checking routine ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checking routineรูทีนตรวจสอบ [ มีความหมายเหมือนกับ checking program ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
You know damn well we've been checking it.คุณจะรู้ว่าคำด่าที่ดีที่เราได้รับ การตรวจสอบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I was just checking your policy.ฉันแค่จะเช็คนโยบายของคุณ Basic Instinct (1992)
Also, Gale's checking into his background.BJF Timers: malkite_ve6tici, Makutake29 Hero (1992)
- Leave it to me. We're checking out.- ปล่อยเป็นหน้าที่ฉัน กำลังหาทางอยู่ Léon: The Professional (1994)
Coordinates confirmed. Willie's checking the system.พิกัดได้รับการยืนยัน ของวิลลี่การตรวจสอบระบบ Contact (1997)
- Checking the acidity in the water.- การตรวจสอบความเป็นกรดในน้ำ Dante's Peak (1997)
I've got an answering machine at the college I'll be checking in with.แต่ชั้นมีเครื่องตอบรับโทรศัพท์ที่วิทยาลัย ชั้นจะคอยเช็ค Good Will Hunting (1997)
I bet he drove you nuts checking your rιsumι.ผมว่าเขาซักประวัติคุณ เสียจนคุณรำคาญ As Good as It Gets (1997)
Keep checking them! Keep looking!เช็คต่อไปเรื่อยๆ ดูให้ดีๆ Titanic (1997)
- Checking for my ice skates. - Why'd they be here?แค่มาหาไอซ์สเก็ตน่ะ \ มันจะอยู่ที่นี่ได้ไง? Show Me Love (1998)
- She's checking you out. - No.เธอเสร็จนายรึยัง/ ไม่หรอกน่า Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkingChecking the clock it was exactly 21:00.
checkingDeposit this check in my checking account.
checkingHe opened a checking account with the bank.
checkingI can only put this poor checking down to lack of people at work.
checkingI'm checking out.
checkingSince primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.
checkingThe girl is checking out the rear of the bicycle.
checkingThe man is checking in at a hotel.
checkingWe haven't time to finish checking the figures now, but we can go over them after lunch.
checkingYou must switch off the power before checking the circuit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่นตรวจ(n) test chart, See also: checking chart
การตรวจจับ(n) checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
การตรวจ[kān trūat] (n) EN: check ; checking ; inspection  FR: vérification [ f ]
การตรวจจับ[kān trūatjap] (n) EN: checking

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHECKING CH EH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checking (v) tʃˈɛkɪŋ (ch e1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfeinrichtung { f }checking facility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) { comp } Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
スペルチェック[superuchiekku] (n, vs) spellcheck; spell checking [Add to Longdo]
セルフチェッキング[serufuchiekkingu] (n) self-checking [Add to Longdo]
ダブルチェック[daburuchiekku] (n, vs) double-checking (trans [Add to Longdo]
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody [Add to Longdo]
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing [Add to Longdo]
王手飛車[おうてびしゃ, outebisha] (n) forking the rook while checking the king [Add to Longdo]
下足料[げそくりょう, gesokuryou] (n) footwear-checking charge [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n, vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
机上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
検査プログラム[けんさプログラム, kensa puroguramu] checking program [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Check \Check\, v. t. [imp. & p. p. {Checked} (ch[e^]kt); p. pr.
   & vb. n. {checking}.]
   1. (Chess) To make a move which puts an adversary's piece,
    esp. his king, in check; to put in check.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a sudden restraint upon; to stop temporarily; to
    hinder; to repress; to curb. Hence, (Ice Hockey) To
    obstruct the motion of an opposing player by contacting
    him with one's body.
    [1913 Webster +PJC]
 
       So many clogs to check and retard the headlong
       course of violence and oppression.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To verify, to guard, to make secure, by means of a mark,
    token, or other check; to distinguish by a check; to put a
    mark against (an item) after comparing with an original or
    a counterpart in order to secure accuracy. Hence, To
    compare with an original or with some standard, to insure
    correctness; as, to check an account; to check with a
    supervisor about procedures.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. To chide, rebuke, or reprove.
    [1913 Webster]
 
       The good king, his master, will check him for it.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To slack or ease off, as a brace which is too
    stiffly extended.
    [1913 Webster]
 
   6. To make checks or chinks in; to cause to crack; as, the
    sun checks timber.
    [1913 Webster]
 
   7. To leave (something) in the temporary custody of another;
    as, to check baggage; to check one's firearms at the door;
    to check one's coat at the cloakroom.
    [PJC]
 
   8. To accept (something) for temporary custody from another;
    as, to check a customer's baggage; to check a customer's
    coat.
    [PJC]
 
   9. To make a checkered pattern upon.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; curb; bridle; repress; control; hinder;
     impede; obstruct; interrupt; tally; rebuke; reprove;
     rebuff.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top