ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

挑戦的

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挑戦的-, *挑戦的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He often takes a defiant attitude toward us.彼はしばしば挑戦的態度に出る。
She stood defiantly with arms akimbo.彼女は挑戦的な態度で両手を腰に当てて立っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The steep terrain and harsh climate make a challenging climate for even the strongest of species.[JA] 急な勾配と厳しい気候が 種でもっとも強いものを育てるため 挑戦的な環境を作りだします Stoker (2013)
Defiant, ill-mannered, and a little temperamental.[JA] 挑戦的で行儀が悪く ちょっとした荒くれ者だ Always and Forever (2013)
- You're challenging.[JA] - 君は挑戦的だ。 When Harry Met Sally... (1989)
Aggressive, competitive, and prone to violence.[JA] 挑戦的で競争的 そして暴力に訴える傾向がある The Other Side (2012)
It's challenging but doable.[JA] 挑戦的だが、なんとかなる。 Hazard Pay (2012)
Well, I take it from your tone that you're challenging me.[JA] ええ、あなたの声のトーンからすると 私に対して挑戦的な態度ね Her (2013)
Sounds sexy and very challenging.[JA] セクシーで非常に挑戦的に聞こえるね Ability (2009)
They are, in essence, the worst of what humanity used to be.[JA] 彼らは本質的に 私達に対して挑戦的 Insurgent (2015)
He's a teacher. Who's aggressive, competitive, and prone to violence.[JA] 誰が挑戦的で競争的で 更に暴力的だって? The Other Side (2012)
I'm like a fat ballerina who takes scalps and slits throats![JA] 私は挑戦的で喉をかき切る 太ったバレリーナのようだ! Transformers: Age of Extinction (2014)
And so the conversation, futile though it may finally be, continues, and we are left to wonder:[JA] 刺激を与え続ける挑戦的な存在だ 最終的には 役に立たないかもしれないが 2人の会話は続き そして ある疑問が僕らに残された The Diabolical Kind (2014)
Thought it was radical, challenging.[JA] 極端で挑戦的な考えだと Bastille Day (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top