ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caustic

K AA1 S T IH0 K   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caustic-, *caustic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caustic[ADJ] ซึ่งถากถาง, Syn. acerb, acrid, bitter
caustic[ADJ] ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้, Syn. corrosive, erosive
caustic[N] สารที่ใช้ละลายสารอื่น
caustic soda[N] โซเดียมไฮดรอกไซด์, See also: โซดาไฟ, Syn. sodium hydroxide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
caustic potashn. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
catacausticadj. เกี่ยวกับผิวหน้าหรือความโค้งที่เกิดจากการสะท้อนของแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
caustic(n) สิ่งที่กัดกร่อน
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caustic คอสติก, กัดเผา
มีความสามารถในการกัดกร่อน การเผาไหม้หรือการทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Caustic sodaโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Caustic Waste ของเสียคอสติก, ของเสียกัดเผา [สิ่งแวดล้อม]
Causticsคอสติก,สาร;กัดเผา;ยาจี้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty caustic stuff. It burned the skin off of one of the rookies' hands.มันเผาหนังหลุดติดมือเด็กใหม่ด้วย The Doll in the Derby (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอสติกโซดา[N] caustic soda, Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา, Example: ส่วนประกอบสำคัญของน้ำยาเคมีนี้คือคอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
ปากคอเราะราย[ADJ] caustic, See also: tongue-lashing, Syn. ปากเปราะเราะราย, Example: คุณกัญจนา ศิลปอาชาต่อว่า ส.ส. ชายปากคอเราะรายอย่างเผ็ดร้อน, Thai definition: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า
เจ็บแสบ[ADV] bitterly, See also: caustically, tartly, Example: แต่ละคนได้โชว์ลีลาเขย่าฝ่ายบริหารได้อย่างเจ็บแสบ เจ็บๆ คันๆ ทีเดียว, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
โซดาแผดเผา[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮดรอกไซค์[N] sodium hydroxide, See also: caustic soda, Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซดาไฟ[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Example: สารขัดห้องน้ำมีส่วนผสมของโซดาไฟ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly   
คอสติกโซดา[n. exp.] (khøttiksōdā) EN: caustic soda   
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on   
โซดาไฟ[n.] (sōdāfai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาแผดเผา[n. exp.] (sōdā phaētphao) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซเดียมไฮดรอกไซค์[n. exp.] (sōdīem haidrøksai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
ทิ่มแทง[adj.] (thimthaēng) EN: cutting ; sarcastic ; caustic   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUSTIC    K AA1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caustic    (j) kˈɔːstɪk (k oo1 s t i k)
caustically    (a) kˈɔːstɪkliː (k oo1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧碱[shāo jiǎn, ㄕㄠ ㄐㄧㄢˇ, / ] caustic soda NaOH, #41,146 [Add to Longdo]
氢氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH, #47,527 [Add to Longdo]
苛性钠[kē xìng nà, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH, #194,659 [Add to Longdo]
苛性钾[kē xìng jiǎ, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] caustic potash; potassium hydroxide KOH, #423,657 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ätznatron {n}caustic soda [Add to Longdo]
kaustisch; scharf; ätzend; beißend {adj} | kaustischer | am kaustischstencaustic | more caustic | most caustic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛性[かせい, kasei] (n,adj-no) caustic [Add to Longdo]
苛性アルカリ[かせいアルカリ, kasei arukari] (n) caustic alkali; lye [Add to Longdo]
苛性カリ;苛性加里[かせいカリ, kasei kari] (n) caustic potash; potassium hydroxide [Add to Longdo]
苛性ソーダ[かせいソーダ, kasei so-da] (n) caustic soda; sodium hydroxide [Add to Longdo]
石灰[せっかい(P);いしばい, sekkai (P); ishibai] (n,adj-no) lime; quicklime; caustic lime; (P) [Add to Longdo]
啖呵[たんか, tanka] (n) caustic words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caustic \Caus"tic\, Caustical \Caus"tic*al\, a. [L. caustucs,
   Ge. ?, fr. ? to burn. Cf. {Calm}, {Ink}.]
   1. Capable of destroying the texture of anything or eating
    away its substance by chemical action; burning; corrosive;
    searing.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; satirical; sharp; as, a caustic remark.
    [1913 Webster]
 
   {Caustic curve} (Optics), a curve to which the ray of light,
    reflected or refracted by another curve, are tangents, the
    reflecting or refracting curve and the luminous point
    being in one plane.
 
   {Caustic lime}. See under {Lime}.
 
   {Caustic potash}, {Caustic soda} (Chem.), the solid
    hydroxides potash, {KOH}, and soda, {NaOH}, or solutions
    of the same.
 
   {Caustic silver}, nitrate of silver, lunar caustic.
 
   {Caustic surface} (Optics), a surface to which rays reflected
    or refracted by another surface are tangents. Caustic
    curves and surfaces are called catacaustic when formed by
    reflection, and diacaustic when formed by refraction.
 
   Syn: Stinging; cutting; pungent; searching.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caustic \Cau"stic\, n. [L. causticum (sc. medicamentum). See
   {Caustic}, a.]
   1. Any substance or means which, applied to animal or other
    organic tissue, burns, corrodes, or destroys it by
    chemical action; an escharotic.
    [1913 Webster]
 
   2. (Optics) A caustic curve or caustic surface.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caustic
   adj 1: harsh or corrosive in tone; "an acerbic tone piercing
       otherwise flowery prose"; "a barrage of acid comments";
       "her acrid remarks make her many enemies"; "bitter
       words"; "blistering criticism"; "caustic jokes about
       political assassination, talk-show hosts and medical
       ethics"; "a sulfurous denunciation"; "a vitriolic
       critique" [syn: {acerb}, {acerbic}, {acid}, {acrid},
       {bitter}, {blistering}, {caustic}, {sulfurous},
       {sulphurous}, {virulent}, {vitriolic}]
   2: of a substance, especially a strong acid; capable of
     destroying or eating away by chemical action [syn: {caustic},
     {corrosive}, {erosive}, {vitriolic}, {mordant}]
   n 1: any chemical substance that burns or destroys living tissue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top