ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catchy

K AE1 CH IY2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catchy-, *catchy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catchy[ADJ] ที่โกง, See also: ที่หลอกลวง, ล่อลวง, Syn. deceptive, tricky, misleading
catchy[ADJ] ที่จำได้ง่าย, Syn. memorable
catchy[ADJ] น่าดึงดูด, Syn. attention-getting
catchy[ADJ] เป็นพักๆ, See also: ไม่ปะติดปะต่อ, Syn. fitful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull

English-Thai: Nontri Dictionary
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Catchy tune, that.ปรับแค่งลวงว่า Yellow Submarine (1968)
It's got to have the right title though, something catchy likeแต่ว่ามันต้องมีชื่อ The Legend of 1900 (1998)
I mean, I've never heard most of them before but they're full of wonderful melodic surprises and they're catchy and they're making people happy and they're just good.ฉันหมายความว่า ฉันไม่เคยได้ยินเพลงพวกนั้นมาก่อน.. แต่ว่ามันเต็มไปด้วยทำนองอันน่าประหลาดใจ และก็ติดหูง่ายด้วยนะ และมันก็ทำให้คนฟังมีความสุขและเพลงพวกนี้ก็ดีด้วยนะ Music and Lyrics (2007)
Means they don't have comforting, catchy names yet.หมายความว่ายาพวกนี้ยังไม่มีชื่อที่ชัดเจนสมบูรณ์ Adverse Events (2008)
It does have a catchy hook. Come about! Bring her in low!ท่อนฮุคติดหูดีนะ เอาล่ะ ลดเพดานบินลง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Catchy name.- ชื่อเจ๋งดี Dragonball: Evolution (2009)
There's even a catchy phrase for when you got too much to do:นั่นเป็นประโยคที่จับใจมาก เพราะตอนนี้ นายมีงานมากมายต้องทำ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
That's some catchy shit for your headstone. Good night.นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่จะฝังอยู่ในหัวแข็งๆคุณได้ ราตรีสวัสดิ์ Me and the Devil (2011)
Catchy name.ชื่อเหรอนั่น Spectre (2015)
Cosmo. That's what I'm calling you now. You're gonna need a catchy name if you're gonna be in a band.เธอไง เธอต้องมีชื่อติดหูถ้าจะมีวงดนตรี Sing Street (2016)
He wanted a catchy phrase, he's got it.เขาอยากวลีลวงเขาได้รับมัน Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดปาก[adj.] (titpāk) EN: catchy ; popular ; favorite ; common   

CMU English Pronouncing Dictionary
CATCHY K AE1 CH IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catchy (j) kˈætʃiː (k a1 ch ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrwurm {m} [mus.]catchy tune [Add to Longdo]
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstencatchy | catchier | catchiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチー[, kyacchi-] (adj-na) catchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catchy \Catch"y\, a.
   1. Apt or tending to catch the fancy or attention; catching;
    taking; as, catchy music.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Tending to catch or insnare; entangling; -- usually used
    fig.; as, a catchy question.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Consisting of, or occuring in, disconnected parts or
    snatches; changeable; as, a catchy wind.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       It [the fox's scent] is . . . flighty or catchy, if
       variable.               --Encyc. of
                          Sport.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catchy
   adj 1: having concealed difficulty; "a catchy question"; "a
       tricky recipe to follow" [syn: {catchy}, {tricky}]
   2: likely to attract attention; "a catchy title for a movie"
     [syn: {attention-getting}, {catchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top