ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

memorable

M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -memorable-, *memorable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorable[ADJ] ซึ่งมีค่าน่าจดจำ, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, น่าสนใจ, Syn. momentous, critical, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
memorable(adj) น่าจำ,ควรระลึกถึง,ควรจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Memorable kissMemorable kiss Sex Is Zero (2002)
This seems the right sort of spectacularly memorable momentมันดูเหมือนเป็นช่วงเวลาตื่นเต้นที่น่าจดจำมาก Hope Springs (2003)
I want to make a memorable moment with you!ฉันอยากจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำ Crazy First Love (2003)
That memorable first date finally came true after 2 and a half yearsนั่นคือเดทแรกที่น่าจดจำ ท้ายสุดมันก็เป็นจริง ตั้งแต่จากกันมาสองปีกว่า Be with You (2004)
Oh, we just want to make sure the seniors have a very memorable last day.โอ้ เราแค่ต้องการให้แน่ใจว่าพวกปี4จะมีวันที่น่าจดจำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Make it a memorable date.ทำให้เป็นเดทที่น่าจดจำไปเลย Fireproof (2008)
Of your most memorable family experience.เล่าถึงประสบการณ์ของครอบครัวที่เธอประทับใจที่่สุด After School Special (2009)
Most memorable family experience, so...ประสบการณ์ของครอบครัวที่ประทับใจที่่สุด After School Special (2009)
Apparently he's less memorable than he thinks he is.เห็นได้ชัดเลยว่า เขาไม่ได้น่าจดจำเหมือนที่ฉันคิดไว้ Crime Doesn't Pay (2009)
AND A MEMORABLE ONE AT THAT, SO MUCH SO IT SEEMS THAT TRY AS I MIGHT, I CAN'T HELP TURNING INTO YOU.ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน หนูกลายเป็นเหมือนแม่เข้าไปทุกวันแล้ว Valley Girls (2009)
- let's say, more memorable than... - Normal?เอาเป็นว่า น่าจดจำมากกว่า.. Shutter Island (2010)
Well, Agent Walker, it's been a highly memorable three years in Burbank.งั้น สายลับวอร์คเกอร์ เป็นสิ่ง น่าจดจำสูงสุด สามปีในเบอร์แบงค์ Chuck Versus the American Hero (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorableAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
memorableDreams may be vivid and memorable.
memorableThat'll make for a memorable time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติการณ์[N] memorable events, See also: history, annals, Syn. เหตุการณ์, ตำนาน, Example: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้
เตือนใจ[ADJ] memorable, See also: recognizable, Syn. สะกิดใจ, Example: วัฒนธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงชาติภูมิของตน ว่ามีวิวัฒนาการมีความเจริญอย่างไรบ้าง, Thai definition: เกี่ยวกับการทำให้ระลึกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
ควรจำ[adj.] (khūan jam) FR: mémorable
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]
ติดหู[adj.] (tit hū) EN: memorable   
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū tittā) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORABLE M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorable (j) mˈɛmərəbl (m e1 m @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking [Add to Longdo]
思い出深い[おもいでぶかい, omoidebukai] (adj-i) profoundly memorable [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
忘れがたい;忘れ難い[わすれがたい, wasuregatai] (adj-i) unforgettable; memorable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorable \Mem"o*ra*ble\, a. [L. memorabilis, fr. memorare to
   bring to remembrance, fr. memor mindful, remembering. See
   {Memory}, and cf. {Memorabilia}.]
   Worthy to be remembered; very important or remarkable. --
   {Mem"o*ra*ble*ness}, n. -- {Mem"o*ra*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Surviving fame to gain,
      Buy tombs, by books, by memorable deeds. --Sir J.
                          Davies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 memorable
   adj 1: worth remembering

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top