ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculable

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculable-, *calculable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculable[ADJ] ที่สามารถคาดการณ์ได้, Syn. predictable, foreseeable
calculable[ADJ] ที่สามารถคำนวณได้, Syn. computable, countable, accountable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easily calculable. We begin by identifying a set of married couples with unisex names.ง่ายมาก เริ่มด้วยการนำจำนวน คู่ที่มีชื่อแบบไม่เจาะจงเพศสภาพ The Gothowitz Deviation (2009)
If you could attenuate to every strand of quivering data, the future would be entirely calculable.ถ้านายทำให้เส้นใยของข้อมูลที่สั่นไหวนั้นบางลงได้ อนาคตก็คงจะคำนวณได้อย่างสิ้นเชิง The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thūan) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold   FR: incommensurable ; incalculable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculable    (j) kˈælkjuləbl (k a1 l k y u l @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
数え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculable \Cal"cu*la*ble\, a. [Cf. F. calculable.]
   That may be calculated or ascertained by calculation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculable
   adj 1: capable of being calculated or estimated; "a calculable
       risk"; "calculable odds" [ant: {incalculable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top