ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computable

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computable-, *computable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computable[ADJ] ที่คิดคำนวณได้, Syn. calculable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incomputable(อินคัมพิว' ทะเบิล) adj. คำนวณไม่ได้, เหลือคณานับ., See also: incomputably adv., Syn. uncountable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computable functionฟังก์ชันคณนาได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Computable \Com*put"a*ble\, a. [L. computabilis.]
   Capable of being computed, numbered, or reckoned.
   [1913 Webster]
 
      Not easily computable by arithmetic.   --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computable
   adj 1: may be computed or estimated; "a calculable risk";
       "computable odds"; "estimable assets" [syn: {computable},
       {estimable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top