ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cadge

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cadge-, *cadge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cadge[VI] ขอ, Syn. beg
cadge[VT] ขอ, Syn. beg, sponge
cadge off[PHRV] ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก, See also: ขอ, Syn. cop from
cadge from[PHRV] ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก, See also: ขอ, Syn. cop from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cadgeThe man always cadges money from me.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cadge (v) kˈæʤ (k a1 jh)
cadged (v) kˈæʤd (k a1 jh d)
cadger (n) kˈæʤər (k a1 jh @ r)
cadges (v) kˈæʤɪz (k a1 jh i z)
cadgers (n) kˈæʤəz (k a1 jh @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cadge \Cadge\, n. [Cf. 2d {Cadger}.] (Hawking)
   A circular frame on which cadgers carry hawks for sale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cadge \Cadge\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Cadged}; p. pr. & vb.
   n. {Cadging}.] [Cf. Scot. cache, caich, cadge, to toss,
   drive, OE. cachen to drive, catch, caggen to bind, or perh.
   E. cage. Cf. {Cadger}.]
   [1913 Webster]
   1. To carry, as a burden. [Prov. Eng. & Scot.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. To hawk or peddle, as fish, poultry, etc. [Prov.]
    [1913 Webster]
 
   3. To intrude or live on another meanly; to beg. [Prov. or
    Slang, Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cadge
   v 1: ask for and get free; be a parasite [syn: {mooch}, {bum},
      {cadge}, {grub}, {sponge}]
   2: obtain or seek to obtain by cadging or wheedling; "he is
     always shnorring cigarettes from his friends" [syn:
     {schnorr}, {shnorr}, {scrounge}, {cadge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top