Search result for

burnt

(61 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burnt-, *burnt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burnt[ADJ] ซึ่งเผาไหม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์

English-Thai: Nontri Dictionary
burnt(vt) pt และ pp ของ burn

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burnt coalถ่านหินอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burnt gasesไอที่ไหม้แล้ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
burnt weldรอยเชื่อมไหม้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnt Outทึบไม่มากแสงผ่านสะดวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wonder who'll get burnt.ใครกันนะ จะต้องเสียใจ There Might be Blood (2008)
Burnt Sienna, you're gonna be stuck in a mobile oncology truck in Pewaukee, Wisconsin.เบอร์น เซียน่า นายจะตกหลุมรักอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่ ใน มิลว็อกกี้ วิสคอนซิน Dying Changes Everything (2008)
Stabbed him 40 times with a hunting knife, then burnt the house down.แทงด้วยมีดล่าสัตว์ 40 ครั้ง แล้วก็เผาบ้านหลังนั้น The Lazarus Project (2008)
It smells like burnt asshole.กลิ่นยังกะพวกบ้าโดนเผา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You can't bring it out of the book. You burnt the last copy. I saw you do it.คุณเอามันออกมาไม่ได้หรอก คุณเผาเล่มสุดท้าย ที่มีอยู่ไปแล้ว หนูเห็นนะ Inkheart (2008)
We burnt down their home?เรา เผาบ้านเขาด้วยหรือ? Episode #1.7 (2008)
Left and right, I just burnt my balls.ซ้ายและขวา แย่แล้ว ลูกชิ้นฉันไหม้หมดแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
Are you the one who burnt down our school?ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน Crows Zero II (2009)
You've already fuckin' burnt that! Huh? What do you want?แกเผามันไปแล้ว แกต้องการอะไร Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Guess who just called the burnt lamb chop?ทายสิใครกันที่อยากกินขาแกะย่าง Home Is the Place (2009)
Orson burnt the steaks.ออร์สันทำสเต็กไหม้ Connect! Connect! (2009)
It's covered. I burnt the suspension letter. Mimi still thinks I'm at school.ไม่มีใครรู้หรอก ผมเผาจดหมายไปแล้ว ป้านึกว่าผมไปเรียน Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burntA burnt child dreads the fire. [Proverb]
burntA burnt child fears the fire.
burntA fire broke out last night and three houses were burnt down.
burntA house built of wood is more easily burnt than a house of stone.
burntA mountain fire broke out and burnt the forest.
burntAn old woman was burnt to death.
burntBefore the fire engine arrived, the whole house was burnt down.
burnt"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."
burntEverything was burnt to ashes.
burntHalf of the town burnt down in the fire.
burntHe burnt his hand on the hot stove.
burntHis house was burnt down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรียม[ADJ] burnt, See also: sun-burnt, scorched, charred, parched, Syn. ไหม้เกรียม, Example: สภาพที่เห็นเหลือแต่ศพบางศพที่ไหม้เกรียมเหลือแต่กองกระดูกหุ้มหนัง, Thai definition: ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
ไหม้[ADJ] burnt, See also: scorched, parched, Syn. เกรียม, ไหม้เกรียม, Example: แม่เอาทัพพีควานลงไปขูดข้าวที่ไหม้ติดก้นหม้อ, Thai definition: ที่ถูกความร้อนจนเกรียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวไหม้แล้ว[n. exp.] (khāo mai laēo) EN: the rice has burnt   FR: le riz a brûlé
เกรียม[adj.] (krīem) EN: burnt ; sun-burnt ; scorched ; charred ; parched   FR: roussi ; légèrement brûlé
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
ตังเม[n.] (tangmē) EN: sticky sweet ; candy ; toffee ; burnt sugar   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURNT    B ER1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burnt    (v) (b @@1 n t)
Burntwood    (n) (b @@1 n t w u d)
Burntisland    (n) (b @@1 n t ai1 l @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandgeruch {m}burnt smell [Add to Longdo]
Brandlehm {m}burnt clay [Add to Longdo]
Brandschicht {f}burnt layer [Add to Longdo]
völlig verkohltburnt to a cinder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お焦げ;御焦げ[おこげ, okoge] (n) burnt rice; scorched rice [Add to Longdo]
バーントアンバー[, ba-ntoanba-] (n) burnt umber [Add to Longdo]
バーントシェンナ[, ba-ntoshienna] (n) burnt sienna [Add to Longdo]
黒焦げ[くろこげ, kurokoge] (n) something burnt black [Add to Longdo]
松煙[しょうえん, shouen] (n) soot of burnt pine; ink stick (made from burnt pine) [Add to Longdo]
松煤[しょうばい, shoubai] (n) soot of burnt pine [Add to Longdo]
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano [Add to Longdo]
焼け死ぬ[やけしぬ, yakeshinu] (v5n,vi) (sens) to be burnt to death [Add to Longdo]
焼け野[やけの, yakeno] (n) burnt field [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] burnt; scorched; worried; anxious; surname Jiao [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burn \Burn\ (b[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Burned} (b[^u]rnd)
   or {Burnt} (b[^u]rnt); p. pr. & vb. n. {Burning}.] [OE.
   bernen, brennen, v. t., early confused with beornen, birnen,
   v. i., AS. b[ae]rnan, bernan, v. t., birnan, v. i.; akin to
   OS. brinnan, OFries. barna, berna, OHG. brinnan, brennan, G.
   brennen, OD. bernen, D. branden, Dan. br[ae]nde, Sw.
   br[aum]nna, brinna, Icel. brenna, Goth. brinnan, brannjan (in
   comp.), and possibly to E. fervent.]
   1. To consume with fire; to reduce to ashes by the action of
    heat or fire; -- frequently intensified by up: as, to burn
    up wood. "We'll burn his body in the holy place." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure by fire or heat; to change destructively some
    property or properties of, by undue exposure to fire or
    heat; to scorch; to scald; to blister; to singe; to char;
    to sear; as, to burn steel in forging; to burn one's face
    in the sun; the sun burns the grass.
    [1913 Webster]
 
   3. To perfect or improve by fire or heat; to submit to the
    action of fire or heat for some economic purpose; to
    destroy or change some property or properties of, by
    exposure to fire or heat in due degree for obtaining a
    desired residuum, product, or effect; to bake; as, to burn
    clay in making bricks or pottery; to burn wood so as to
    produce charcoal; to burn limestone for the lime.
    [1913 Webster]
 
   4. To make or produce, as an effect or result, by the
    application of fire or heat; as, to burn a hole; to burn
    charcoal; to burn letters into a block.
    [1913 Webster]
 
   5. To consume, injure, or change the condition of, as if by
    action of fire or heat; to affect as fire or heat does;
    as, to burn the mouth with pepper.
    [1913 Webster]
 
       This tyrant fever burns me up.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This dry sorrow burns up all my tears. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When the cold north wind bloweth, . . . it devoureth
       the mountains, and burneth the wilderness, and
       consumeth the ??ass as fire.     --Ecclus.
                          xliii. 20, 21.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) To apply a cautery to; to cauterize.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) To cause to combine with oxygen or other active
    agent, with evolution of heat; to consume; to oxidize; as,
    a man burns a certain amount of carbon at each
    respiration; to burn iron in oxygen.
    [1913 Webster]
 
   {To burn}, {To burn together}, as two surfaces of metal
    (Engin.), to fuse and unite them by pouring over them a
    quantity of the same metal in a liquid state.
 
   {To burn a bowl} (Game of Bowls), to displace it
    accidentally, the bowl so displaced being said to be
    burned.
 
   {To burn daylight}, to light candles before it is dark; to
    waste time; to perform superfluous actions. --Shak.
 
   {To burn one's fingers}, to get one's self into unexpected
    trouble, as by interfering the concerns of others,
    speculation, etc.
 
   {To burn out},
    (a) to destroy or obliterate by burning. "Must you with
      hot irons burn out mine eyes?" --Shak.
    (b) to force (people) to flee by burning their homes or
      places of business; as, the rioters burned out the
      Chinese businessmen.
 
   {To be burned out}, to suffer loss by fire, as the burning of
    one's house, store, or shop, with the contents.
 
   {To burn up}, {To burn down}, to burn entirely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burnt \Burnt\, p. p. & a.
   Consumed with, or as with, fire; scorched or dried, as with
   fire or heat; baked or hardened in the fire or the sun.
   [1913 Webster]
 
   {Burnt ear}, a black, powdery fungus which destroys grain.
    See {Smut}.
 
   {Burnt offering}, something offered and burnt on an altar, as
    an atonement for sin; a sacrifice. The offerings of the
    Jews were a clean animal, as an ox, a calf, a goat, or a
    sheep; or some vegetable substance, as bread, or ears of
    wheat or barley. Called also {burnt sacrifice}. --[2 Sam.
    xxiv. 22.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burnt
   adj 1: ruined by overcooking; "she served us underdone bacon and
       burnt biscuits" [syn: {burned}, {burnt}]
   2: treated by heating to a high temperature but below the
     melting or fusing point; "burnt sienna" [syn: {burned},
     {burnt}]
   3: destroyed or badly damaged by fire; "a row of burned houses";
     "a charred bit of burnt wood"; "a burned-over site in the
     forest"; "barricaded the street with burnt-out cars" [syn:
     {burned}, {burnt}, {burned-over}, {burned-out}, {burnt-out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top