Search result for

buried

(49 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buried-, *buried*, buri, burie
English-Thai: Nontri Dictionary
buried(vt) pt และ pp ของ bury

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buried hillเนินฝัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buried sutureการเย็บซ่อนปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buried Soil ดินถูกทับถม
ดินที่ถูกทับถมโดยตะกอนที่น้ำ ลม หรือพาหะอย่างอื่นพัดพามาทับถมบนดินที่เกิดอยู่ก่อน ดินที่ถูกทับถมนี้มีความหนากว่าตะกอนที่มาทับถม การศึกษาหน้าตัดของดินจะพบชั้นที่มีสีคล้ำหรือชั้นดินเอ (A) อยู่ตอนล่าง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their secrets are buried with them,ความลับก็จะถูกฝังไปพร้อมเขา O Brother, Where Bart Thou? (2008)
The rest stays buried.ส่วนที่เหลือถูกปิดเอาไว้ Old Bones (2008)
It's no sense that my dad was buried with them wetbacks!มันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยที่พ่อของฉัน ถูกฝังไว้กับพวกกรรมกรด่างด้าวเม็กซิโก Old Bones (2008)
- He was buried with the enemy, Lowell.- ศพเขาถูกฝังไว้กับศัตรู โลเวลล์ Old Bones (2008)
- Why was he buried with outlaw bikers?- ทำไมเขาถึงถูกฝังไว้กับพวกอาชญากรแก๊งมอไซค์ Old Bones (2008)
Why was Lowell's dad buried with the enemy?ทำไมพ่อของโลเวลล์ ถูกฝังไว้กับพวกศัตรู Old Bones (2008)
What kind of clues we got buried with those Mexicans?กลับไปในปี93 ปมสังหารอะไร เราได้ฝังศพพวกเม็กซิกันนั่นไหม Old Bones (2008)
All the dirty little secrets buried.ฝังความความลับสกปรกเอาไว้ได้ Fun Town (2008)
Well, he's buried in Macon Woods.เอาล่ะ เขาถูกฝังไว้ในป่าเมคอนวู๊ด The Revelator (2008)
- Buried one this morning, cheap seats.- ฝังไปศพหนึ่งเมื่อเช้านี้เอง ฝังตามอนาถา Seeds (2008)
Getting buried here, Donna.อยู่ที่นี่มีแต่จมลง ดอนน่า Seeds (2008)
Hotch, they haven't even buried her yet. We're at war.ควอนติโคขอตัวคุณไปคุมงานที่นิวยอร์ค Mayhem (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buriedAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
buriedHe buried his head in his hands.
buriedHe is buried in thought.
buriedHe is dead and buried now.
buriedHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
buriedHe was buried in this graveyard.
buriedI hear it's buried under all that snow.
buriedI know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?
buriedIsn't it about time you guys buried the hatchet and let bygones be bygones?
buriedIt is said that treasure is buried in this area.
buriedI wish to be buried in this country.
buriedI wonder who's buried in that tomb.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
ขุมทรัพย์[n.] (khumsap) EN: treasure ; buried treasure ; trove   FR: trésor [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BURIED    B EH1 R IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buried    (v) (b e1 r i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] buried with dead; die for a cause, #39,922 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] buried with dead; die for a cause, #69,165 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbettungsschicht {f}buried layer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣の山[つるぎのやま, tsuruginoyama] (n) mountain (in hell) covered in swords, which are buried so their tips point upward [Add to Longdo]
消雪パイプ[しょうせつパイプ, shousetsu paipu] (n) pipe buried under a road with nozzles that spray liquid to melt snow [Add to Longdo]
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.) [Add to Longdo]
生かる;活かる;埋かる[いかる, ikaru] (v5r,vi) (1) (esp. 生かる, 活かる) to be arranged (flowers, etc.); to be on display; (2) (esp. 埋かる) to be buried [Add to Longdo]
生埋め[いきうめ, ikiume] (n) buried alive [Add to Longdo]
雪に埋まった小道[ゆきにうまったこみち, yukiniumattakomichi] (n) lane buried deep in snow [Add to Longdo]
鎮め物[しずめもの, shizumemono] (n) sacred items buried in the sumo ring during its ritual purification [Add to Longdo]
同穴[どうけつ, douketsu] (n) being buried in the same grave [Add to Longdo]
悲しみに閉ざされる[かなしみにとざされる, kanashiminitozasareru] (exp,v1) to be buried in grief [Add to Longdo]
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
埋設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] buried cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buried \buried\ adj.
   1. covered from view; as, her face buried (or hidden) in her
    hands; buried in the smoke of many rifles.
 
   Syn: hidden.
     [WordNet 1.5]
 
   2. placed in a grave; as, the hastily buried corpses.
    Opposite of {unburied}.
 
   Syn: inhumed, interred.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\, v. t. [imp. & p. p. {Buried}; p. pr. & vb. n.
   {Burying}.] [OE. burien, birien, berien, AS. byrgan; akin to
   beorgan to protect, OHG. bergan, G. bergen, Icel. bjarga, Sw.
   berga, Dan. bierge, Goth. ba['i]rgan. [root]95. Cf.
   {Burrow}.]
   1. To cover out of sight, either by heaping something over,
    or by placing within something, as earth, etc.; to conceal
    by covering; to hide; as, to bury coals in ashes; to bury
    the face in the hands.
    [1913 Webster]
 
       And all their confidence
       Under the weight of mountains buried deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To cover out of sight, as the body of a
    deceased person, in a grave, a tomb, or the ocean; to
    deposit (a corpse) in its resting place, with funeral
    ceremonies; to inter; to inhume.
    [1913 Webster]
 
       Lord, suffer me first to go and bury my father.
                          --Matt. viii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I'll bury thee in a triumphant grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide in oblivion; to put away finally; to abandon; as,
    to bury strife.
    [1913 Webster]
 
       Give me a bowl of wine
       In this I bury all unkindness, Cassius. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Burying beetle} (Zool.), the general name of many species of
    beetles, of the tribe {Necrophaga}; the sexton beetle; --
    so called from their habit of burying small dead animals
    by digging away the earth beneath them. The larv[ae] feed
    upon decaying flesh, and are useful scavengers.
 
   {To bury the hatchet}, to lay aside the instruments of war,
    and make peace; -- a phrase used in allusion to the custom
    observed by the North American Indians, of burying a
    tomahawk when they conclude a peace.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To intomb; inter; inhume; inurn; hide; cover; conceal;
     overwhelm; repress.
     [1913 Webster] Burying ground

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buried
   adj 1: placed in a grave; "the hastily buried corpses" [syn:
       {buried}, {inhumed}, {interred}] [ant: {unburied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top