ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullion

B UH1 L Y AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullion-, *bullion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullion[N] ทองแท่ง, See also: เงินแท่ง
bullion[N] แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
gold bullionทองแท่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทองคำแห่ง[n. exp.] (thøngkham haeng) EN: gold bullion ; gold bar ; gold lingot   
ทองแท่ง[n. exp.] (thøng thaeng) EN: bullion   FR: or en barre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLION B UH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullion (n) bˈulɪəʳn (b u1 l i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金银块[jīn yín kuài, ㄐㄧㄣ ㄧㄣˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] bullion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldbarren {m}; Silberbarren {m}; Bullion {n}; ungeprägtes Edelmetall | Goldbarren {pl}; Silberbarren {pl}bullion | bullions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金塊[きんかい, kinkai] (n) nugget; gold bullion; gold bar; (P) [Add to Longdo]
金地金本位制度[きんじがねほんいせいど, kinjiganehon'iseido] (n) gold bullion standard [Add to Longdo]
銀塊[ぎんかい, ginkai] (n) silver nugget or ingot; silver bullion [Add to Longdo]
重金主義[じゅうきんしゅぎ, juukinshugi] (n) bullionism [Add to Longdo]
正金[しょうきん, shoukin] (n) specie; bullion; cash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullion \Bul"lion\ (b[.u]l"y[u^]n), n. [Cf. OE. bullyon a hook
   used for fastening the dress, a button, stud, an embossed
   ornament of various kinds, e. g., on the cover of a book, on
   bridles or poitrels, for purses, for breeches and doublets,
   LL. bullio the swelling of boiling water, a mass of gold or
   silver, fr. L. bulla boss, stud, bubble (see {Bull} an
   edict), or perh. corrupted fr. F. billon base coin, LL.
   billio bullion. Cf. {Billon}, {Billet} a stick.]
   1. Uncoined gold or silver in the mass.
    [1913 Webster]
 
   Note: Properly, the precious metals are called bullion, when
      smelted and not perfectly refined, or when refined, but
      in bars, ingots or in any form uncoined, as in plate.
      The word is often often used to denote gold and silver,
      both coined and uncoined, when reckoned by weight and
      in mass, including especially foreign, or uncurrent,
      coin.
      [1913 Webster]
 
   2. Base or uncurrent coin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And those which eld's strict doom did disallow,
       And damm for bullion, go for current now.
                          --Sylvester.
    [1913 Webster]
 
   3. Showy metallic ornament, as of gold, silver, or copper, on
    bridles, saddles, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The clasps and bullions were worth a thousand pound.
                          --Skelton.
    [1913 Webster]
 
   4. Heavy twisted fringe, made of fine gold or silver wire and
    used for epaulets; also, any heavy twisted fringe whose
    cords are prominent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullion
   n 1: a mass of precious metal
   2: gold or silver in bars or ingots

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top