ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boston

B AA1 S T AH0 N   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boston-, *boston*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boston Standardมาตรฐานบอสตัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See if Boston will pick it up and go national.ดูซิว่าบอสตันจะรับเสนอข่าวทั่วประเทศมั้ย Jaws (1975)
For we've received orders for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน Jaws (1975)
Knocko Nolans, St. Patty's Day, Boston.ร้านน็อคโคโนเเลนส์ วันเซ็นต์เเพทริก ในบอสตัน Jaws (1975)
For we received order for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน Jaws (1975)
And you can't take off for Boston while we're going broke in Iowa.และคุณไปบอสตั้นไม่ได้ ขณะที่เรากำลังถังแตกอยู่ในไอโอว่า Field of Dreams (1989)
Look, I've got to take Mr. Mann back to Boston first.เอาล่ะ ฟังนะ ผมต้องพาคุณแมนน์ไปส่งที่บอสตั้นก่อน Field of Dreams (1989)
The one about Ebbets Field, the one that sent you to Boston to find me.ผมกำลังพูดเรื่องสนามเอ๊บเบ็ต สนามที่ทำให้คุณ... ดั้นด้นมาหาผมถึงบอสตั้น Field of Dreams (1989)
Hear about the points we were shaving up in Boston? It's terrific.ได้ยินข่าวเรื่องที่เราทำกันที่ บอสตันรึยัง โคตรเจ๋งเลย Goodfellas (1990)
Sporadic riots continue to hit Eastern cities... and reports of violence from Boston and Philadelphia... are now coming in.เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นอย่าต่อเนื่อง ทางด้านตะวันออกของเมือง และมีรายงานการจลาจลที่บอสตันและฟิลลาเดลเฟีย เกิดในขณะนี้เช่นกัน In the Mouth of Madness (1994)
Two officers in Boston were hacked to death... amid jeering crowds in an attack last night.เจ้าหน้าที่สองนายในบอสตั้นต้องเสียชีวิต จากการเข้าปะทะเมื่อคืน In the Mouth of Madness (1994)
We're on our way to Boston.คือเรากำลังจะไปบอสตั้น In the Mouth of Madness (1994)
- Are they from Boston?- พวกเขามีจากบอสตัน? The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bostonAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
bostonAs a child, Bob lived in Boston.
bostonBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
bostonBoston is too cold for me, let alone Chicago.
bostonCarol visited Boston last month.
bostonHe booked for a round-trip ticket for Boston.
bostonHe came here by way of Boston.
bostonHe has come from Boston.
bostonHe lives in Boston City.
bostonHe went to Boston by car.
bostonHow many flights to Boston do you offer a day?
bostonI cannot recall when he moved to Boston.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSTON    B AA1 S T AH0 N
BOSTON'S    B AA1 S T AH0 N Z
BOSTONIAN    B AA2 S T OW1 N IY0 AH0 N
BOSTONIANS    B AA1 S T OW0 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Boston    (n) bˈɒstən (b o1 s t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波士顿[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts, #20,327 [Add to Longdo]
波士顿大学[bō shì dùn dà xué, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Boston University, #102,889 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boston (Stadt in USA)Boston (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボストン[, bosuton] (n,adj-no) Boston; (P) [Add to Longdo]
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag) [Add to Longdo]
甘葛[あまずら, amazura] (n) (1) (arch) (See 蔦) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata); (2) (See 甘茶蔓) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
[つた, tsuta] (n) (uk) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boston \Bos"ton\, n.
   A game at cards, played by four persons, with two packs of
   fifty-two cards each; -- said to be so called from Boston,
   Massachusetts, and to have been invented by officers of the
   French army in America during the Revolutionary war.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Boston
   n 1: state capital and largest city of Massachusetts; a major
      center for banking and financial services [syn: {Boston},
      {Hub of the Universe}, {Bean Town}, {Beantown}, {capital of
      Massachusetts}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top