ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borer

B AO1 R ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borer-, *borer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borer(บอ'เรอ) n. สิ่งที่เจาะรู,ผู้เจาะรู,เครื่องเจาะรู,สว่าน,แมลงที่เจาะรูต้นไม้หรือผลไม้,หนอนเจาะรู
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
woodborer(วูด'บอเรอะ) n. แมลงเจาะกินเนื้อไม้และผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
borer(n) เครื่องเจาะรู,สว่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khon-ngān) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler   FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin   FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradøi) EN: elaborate   FR: élaborer
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front   FR: collaborer ; coopérer
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up   FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer

CMU English Pronouncing Dictionary
BORER B AO1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borer (n) bˈɔːrər (b oo1 r @ r)
borers (n) bˈɔːrəz (b oo1 r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ボレロ[, borero] (n) bolero (spa [Add to Longdo]
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
一点大螟蛾[いってんおおめいが;イッテンオオメイガ, itten'oomeiga ; itten'oomeiga] (n) (uk) (obsc) (See 三化螟蛾) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas) [Add to Longdo]
稲の螟虫;稲の髄虫[いねのずいむし, inenozuimushi] (n) (obsc) (See 二化螟蛾) striped stem borer larva [Add to Longdo]
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hag \Hag\ (h[a^]g), n. [OE. hagge, hegge, witch, hag, AS.
   h[ae]gtesse; akin to OHG. hagazussa, G. hexe, D. heks, Dan.
   hex, Sw. h[aum]xa. The first part of the word is prob. the
   same as E. haw, hedge, and the orig. meaning was perh., wood
   woman, wild woman. [root]12.]
   1. A witch, sorceress, or enchantress; also, a wizard. [Obs.]
    "[Silenus] that old hag." --Golding.
    [1913 Webster]
 
   2. An ugly old woman. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A fury; a she-monster. --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) An eel-like marine marsipobranch ({Myxine
    glutinosa}), allied to the lamprey. It has a suctorial
    mouth, with labial appendages, and a single pair of gill
    openings. It is the type of the order {Hyperotreta}.
    Called also {hagfish}, {borer}, {slime eel}, {sucker}, and
    {sleepmarken}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The hagdon or shearwater.
    [1913 Webster]
 
   6. An appearance of light and fire on a horse's mane or a
    man's hair. --Blount.
    [1913 Webster]
 
   {Hag moth} (Zool.), a moth ({Phobetron pithecium}), the larva
    of which has curious side appendages, and feeds on fruit
    trees.
 
   {Hag's tooth} (Naut.), an ugly irregularity in the pattern of
    matting or pointing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Borer \Bor"er\, n.
   1. One that bores; an instrument for boring.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A marine, bivalve mollusk, of the genus {Teredo} and
      allies, which burrows in wood. See {Teredo}.
    (b) Any bivalve mollusk ({Saxicava}, {Lithodomus}, etc.)
      which bores into limestone and similar substances.
    (c) One of the larv[ae] of many species of insects, which
      penetrate trees, as the apple, peach, pine, etc. See
      {Apple borer}, under {Apple}.
    (d) The hagfish ({Myxine}).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 borer
   n 1: a drill for penetrating rock [syn: {bore bit}, {borer},
      {rock drill}, {stone drill}]
   2: any of various insects or larvae or mollusks that bore into
     wood [syn: {woodborer}, {borer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top