Search result for

นกบู๊บบี้

(5 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นกบู๊บบี้-, *นกบู๊บบี้*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกบู๊บบี้[n.] (nok būpbī) EN: booby   
นกบู๊บบี้[n.] (nok būpbī) EN: Sulidae   
นกบู๊บบี้ตีนแดง[n. exp.] (nok būpbī tīn daēng) EN: Red-footed Booby   FR: Fou à pieds rouges [m] ; Fou à pattes rouges [m]
นกบู๊บบี้สีน้ำตาล[n. exp.] (nok būpbī sī nāmtān) EN: Brown Booby   FR: Fou brun [m] ; Fou à ventre blanc [m]
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī nā dam) EN: Masked Booby   FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top