ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bespeak

B AH0 S P IY1 K   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bespeak-, *bespeak*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate

English-Thai: Nontri Dictionary
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not exposed to bespeak any such information to you... ..nor would I, even if I had said information at this juncture,... be able.ผมกำลังอยู่ในสภาวะ เหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน ทุกที่ที่ไป Fight Club (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
BESPEAK    B AH0 S P IY1 K
BESPEAKS    B AH0 S P IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bespeak    (v) bˈɪspˈiːk (b i1 s p ii1 k)
bespeaks    (v) bˈɪspˈiːks (b i1 s p ii1 k s)
bespeaking    (v) bˈɪspˈiːkɪŋ (b i1 s p ii1 k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespeak \Be*speak"\, v. t. [imp. {Bespoke}, {Bespake} (Archaic);
   p. p. {Bespoke}, {Bespoken}; p. pr. & vb. n. {Bespeaking}.]
   [OE. bispeken, AS. besprecan, to speak to, accuse; pref. be-
   + sprecan to speak. See {Speak}.]
   1. To speak or arrange for beforehand; to order or engage
    against a future time; as, to bespeak goods, a right, or a
    favor.
    [1913 Webster]
 
       Concluding, naturally, that to gratify his avarice
       was to bespeak his favor.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To show beforehand; to foretell; to indicate.
    [1913 Webster]
 
       [They] bespoke dangers . . . in order to scare the
       allies.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To betoken; to show; to indicate by external marks or
    appearances.
    [1913 Webster]
 
       When the abbot of St. Martin was born, he had so
       little the figure of a man that it bespoke him
       rather a monster.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To speak to; to address. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He thus the queen bespoke.      --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespeak \Be*speak"\, v. i.
   To speak. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespeak \Be*speak"\, n.
   A bespeaking. Among actors, a benefit (when a particular play
   is bespoken.) "The night of her bespeak." --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bespeak
   v 1: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a
      serious illness"; "Her behavior points to a severe
      neurosis"; "The economic indicators signal that the euro is
      undervalued" [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate},
      {point}, {signal}]
   2: express the need or desire for; ask for; "She requested an
     extra bed in her room"; "She called for room service" [syn:
     {request}, {bespeak}, {call for}, {quest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top